Гајење шума

Гајење шума представља основну делатност Предузећа која обухвата поступак стручног и планског спровођења мера обнављања, неге и подизања нових шума, као и производњу шумског репродуктивног материјала.

Стратешки циљеви Предузећа у области гајења шума, дугорочног карактера, су: унапређeње стања постојећих шума и повећање површине под шумом.

Мере за постизање плански дефинисаних циљева гајења шума су: повећање површине под шумама пошумљавањем шумског земљишта и површина на којима је економски и еколошки оправдано гајити шуму; унапређење технологије оснивања нових шума, смањивања штета од дивљачи на њима и смањење штетног дејства корова, повећање продуктивности, рационално коришћење укупног производног потенцијала шумских подручја; унапређење и поправка затеченог стања шума узгојним мерама, подржавање процеса обнављања зрелих шума, спровођењем свих помоћних мера при оснивању нових шума и код природног и вештачког обнављања шума, обезбеђивањем трајности производње и континуитета приноса, очувањем и повећањем вредности шума уз истовремено интензивирање свих осталих функција шума.

На нивоу Предузећа радови на гајењу шума просечно годишње се изводе на површини од око 45.500 ha (годишњи просек за период 2003-2018. године), од тога пошумљавање на око 1.400 ха, природно обнављање на око 7.700 ha (у 2018. години 9.495 ha), нега шума на око 35.100 ha и помоћне мере на око 1.300 ha.

Дознака стабала за сечу

Производњи дрвних сортименета претходи дознака стабала за сечу, која представља најважнији посао у гајењу шума и шумарству уопште и подразумева одабирање, обележавање и евидентирање стабала за сечу.

Циљ Предузећа у области припреме производње је унапређење рада на дознаци стабала за сечу, уз обезбеђење стручних кадрова и материјално-техничких капацитета.

Дознака стабала за сечу, на нивоу Предузећа просечно годишње се изврши на око 36.500 ha, при чему се дозначи око 1.450.000 m3 бруто дрвне запремине (годишњи просек за период 2003-2018. године), са трендом раста који је посебно изражен у последњих неколико година (у 2018. години дозначено 1.683.870 m3 бруто дрвне запремине).