Zaštićena staništa

Zaštićeno stanište je područje koje obuhvata jedan ili više tipova prirodnih staništa značajnih za očuvanje populacija jedne ili više populacija divljih vrsta i njihovih zajednica (član 32 Zakona o zaštiti prirode „Sl. gl. RS“, broj 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka 14/16 i 95/18 – dr. zakon).

Zaštićeno stanište „Gljive ade Ciganlije“

Prirodno stanište „Gljive ade Ciganlije“ nalazi se u šumskom kompleksu Ade Ciganlije na teritoriji Grada Beograda, gradska opština Čukarica, katastarska opština Čukarica.

Prema Rešenju o proglašenju zaštićenog staništa „Gljive ade Ciganlije“, prirodno stanište „Gljive ade Ciganlije“ proglašeno je za zaštićeno stanište kao jedino stanište gljive Myriostoma coliforme u Srbiji koja je zbog ograničenog areala izložena jakom antropogenom uticaju i kao takva ugrožena i strogo zaštićena vrsta.

Lokalitet na Adi Ciganliji predstavlja jedino danas poznato stanište gljive Myriostoma coliforme u Srbiji. Iako je ova vrsta davno zabeležena i na dva druga lokaliteta u našoj zemlji (u Šumadiji i Deliblatskoj peščari), uprkos ponovljenim istraživanjima u poslednjih 40 godina više nije nalažena na mestima gde je ranije bila poznata i jedini danas preostali lokalitet na kome se javlja je Ada Ciganlija.

Vrsta Myriostoma coliforme je vizuelno jedinstvena i estetski atraktivna i kao takva zahvalna kao objekat za javnu promociju najviših vrednosti proisteklih iz modernih shvatanja o potrebi očuvanja i zaštite okoline vezane za očuvanje biodiverziteta.

Vrsta Myriostoma coliforme je danas zabeležena u 20 zemalja na samo 155 lokaliteta u celoj Evropi. Veoma je retka i disperziono rasprostranjena, uvršćena je na Crvenu listu ugroženih gljiva Evrope.

Upravljanje ZS „Gljive ade Ciganlije“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Beograd“ iz Beograda