Strogi rezervati prirode

Strogi rezervat prirode „Mustafa“

Nalazi se na području opštine Majdanpek, katastarske opštine Debeli Lug.  Prema Uredbi o proglašenju Strogog rezervata prirode „Mustafa“, deo šumskog kompleksa severnog Kučaja u istočnom delu Srbije, proglašen je za zaštićeno područje  međunarodnog, nacionalnog odnosno izuzetnog značaja.

Strogi rezervat prirode „Mustafa“ stavljen je pod zaštitu da bi se očuvala autohtona, očuvana, polidominanatna, mezofilna zajednica mezijske bukve i hrasta kitnjaka na silikatnoj podlozi koja je identifikovana kao prioritetan tip staništa od nacionalnog i međunarodnog značaja. Starost šumskog kompleksa u kome pojedina stabla dostižu preko 200 godina, a prisustvo trulih i šupljih stabala, kao i odsustvo korišćenja šuma pogoduje brojnim vrstama ptica, posebno vrstama iz grupe detlića.

Upravljanje SRP „Mustafa“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Severni Kučaj“ iz Kučeva.

Strogi rezervat prirode „Kukavica“

Upravljanje SRP „Kukavica“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Vranje“ iz Vranja.

Nalazi se na području opštine Vladičin Han, katastarske opštine Rdovo i Zebince. Prema Uredbi o proglašenju Strogog rezervata prirode „Kukavica“, rezervat bukove šume prašumskog tipa, na istočnoj padini planine Kukavica, proglašen je za zaštićeno područje nacionalnog odnosno izuzetnog značaja.

Strogi rezervat prirode „Kukavica“, najveći rezervat čiste bukove šume (Fagetum moesiaca serbicum Rud.) tipa prašume na teritoriji Republike Srbije, stavljen je pod zaštitu radi očuvanja autohtone, spontano razvijene bukove šumske zajednice potpunog sklopa, povoljnih stanišnih uslova, sa vitkim stablima bukve starosti oko 140 godina. U vegetacijskom pojasu od oko 500 m, odnosno visinskom dijapazonu od 670 m do 1200 m promena orografskih i edafskih karakteristika uslovila je pojavu više različitih zajednica, odnosno tipova bukovih šuma koje imaju ekološku vrednost i biološku stabilnost strogo zaštićene planinske bukove zajednice.

Strogi rezervat prirode „Jarešnik“

Strogi rezeravat prirode „Jarešnik“ nalazi se na teritoriji opštine Bosilegrad, odnosno KO Jarešnik.

Prema Uredbi o proglašenju Strogi rezervat prirode „Jarešnik“, stavljen je pod zaštitu radi očuvanja jedinstvene šume krimskog bora (Pinus nigra spp. pallasiana) u Srbiji, koja je opstala na krajnjoj severozapadnoj granici svog areala.

Ukupna površina Strogog rezervata prirode „Jarešnik“ iznosi: 6,21 ha, od čega je 1,61 ha u državnoj svojini, 4,21 ha u privatnoj svojini i 0,39 ha u drugim oblicima svojine.

Upravljanje SRP „Jerešnik“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Vranje“ iz Vranja.

Strogi rezervat prirode „Zelenika“

Upravljanje SRP „Zelenika“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Užice“ iz Užica.

Nalazi se na području opštine Užice, katastarske opštine Stapari i Buar. Prema Uredbi o proglašenju Strogog rezervata prirode „Zelenika“, deo šumskog kompleksa planine Jelova Gora u zapadnoj Srbiji, proglašen je za zaštićeno područje velikog značaja.

Strogi rezervat prirode „Zelenika“, stavljen je pod zaštitu radi očuvanja šumskog kompleksa Jelove Gore i staništa autohtone zajednice reliktne vrste zelenike (Ilex aquifolium) obraslog šumom brdske bukve (Fagetum moesiace montanum ilicetosum).

Strogi rezervat prirode „Iznad Tatalije“

Upravljanje SRP „Iznad Tatalije“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Užice“ iz Užica.

Nalazi se na području opštine Bajina Bašta, katastarske opštine Zaglavak.  Prema Uredbi o proglašenju Strogog rezervata prirode „Iznad Tatalije“, deo šumskog kompleksa planine Jelova Gora u zapadnoj Srbiji, proglašen je za zaštićeno područje velikog značaja. Stavljen je pod zaštitu radi očuvanja šumskog kompleksa Jelove Gore i staništa autohtone zajednice reliktne vrste zelenike (Ilex aquifolium) obraslog šumom brdske bukve (Fagetum moesiace montanum ilicetosum).

Strogi rezervat prirode „Tesne Jaruge“

Upravljanje SRP „Tesne jaruge“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Užice“ iz Užica.

Nalazi se na području opštine Bajina Bašta, katastarske opštine Zaglavak. Prema Uredbi o proglašenju Strogog rezervata prirode „Tesne Jaruge“, deo šumskog kompleksa planine Jelova Gora u zapadnoj Srbiji, proglašen je za zaštićeno područje velikog značaja.

Strogi rezervat prirode „Tesne Jaruge“, stavljen je pod zaštitu radi očuvanja bukove šume u dolini Okoliške reke koja je prekrivena različitim vrstama tresetnih mahovina (Sphagnum ssp.), hibrida obične breze (Betula pendula) i maljave breze (Betula pubescens), retke i ugrožene vrste i borealnog relikta, kao i reliktne vrste paparati rebrače (Blechnum spicant).

Strogi rezervat prirode „Kalenić“

Nalazi se na području opštine Rekovac, katastarske opštine Kalenićki Prnjavor. Prema Uredbi o proglašenju Strogog rezervata prirode „Kalenić“, područje šume Kalenić između Juhora i Gledićkih planina u centralnoj Srbiji, proglašeno je za zaštićeno područje međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Strogi rezervat prirode „Kalenić“ stavlja se pod zaštitu radi očuvanja biološke raznovrsnosti, retke i jedinstvene klimatogene šumske zajednice sladuna i cera (Quercetum farnetto-cerris) starosti oko 100 godina, koja predstavlja i značajno stanište strogo zaštićenih vrsta faune ptica kao što su mišar, šumska sova, veliki šareni detlić, kos, drozd imelaš, velika i obična siva senica, brgljez i dr.

Upravljanje SRP „Kalenić“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Južni Kučaj“ iz Despotovca.

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi možete preuzeti ovde.