Строги резервати природе

Строги резерват природе „Мустафа“

Налази се на подручју општине Мајданпек, катастарске општине Дебели Луг.  Према Уредби о проглашењу Строгог резервата природе „Мустафа“, део шумског комплекса северног Кучаја у источном делу Србије, проглашен је за заштићено подручје  међународног, националног односно изузетног значаја.

Строги резерват природе „Мустафа“ стављен је под заштиту да би се очувала аутохтона, очувана, полидоминанатна, мезофилна заједница мезијске букве и храста китњака на силикатној подлози која је идентификована као приоритетан тип станишта од националног и међународног значаја. Старост шумског комплекса у коме поједина стабла достижу преко 200 година, а присуство трулих и шупљих стабала, као и одсуство коришћења шума погодује бројним врстама птица, посебно врстама из групе детлића.

Управљање СРП „Мустафа“ остварује се преко Шумског газдинства „Северни Кучај“ из Кучева.

Строги резерват природе „Кукавица“

Управљање СРП „Кукавица“ остварује се преко Шумског газдинства „Врање“ из Врања.

Налази се на подручју општине Владичин Хан, катастарске општине Рдово и Зебинце. Према Уредби о проглашењу Строгог резервата природе „Кукавица“, резерват букове шуме прашумског типа, на источној падини планине Кукавица, проглашен је за заштићено подручје националног односно изузетног значаја.

Строги резерват природе „Кукавица“, највећи резерват чисте букове шуме (Fagetum moesiaca serbicum Rud.) типа прашуме на територији Републике Србије, стављен је под заштиту ради очувања аутохтоне, спонтано развијене букове шумске заједнице потпуног склопа, повољних станишних услова, са витким стаблима букве старости око 140 година. У вегетацијском појасу од око 500 m, односно висинском дијапазону од 670 m до 1200 m промена орографских и едафских карактеристика условила је појаву више различитих заједница, односно типова букових шума које имају еколошку вредност и биолошку стабилност строго заштићене планинске букове заједнице.

Строги резерват природе „Јарешник“

Строги резерават природе „Јарешник“ налази се на територији општине Босилеград, односно КО Јарешник.

Према Уредби о проглашењу Строги резерват природе „Јарешник“, стављен је под заштиту ради очувања јединствене шуме кримског бора (Pinus nigra spp. pallasiana) у Србији, која је опстала на крајњој северозападној граници свог ареала.

Укупна површина Строгог резервата природе „Јарешник“ износи: 6,21 ha, од чега је 1,61 ha у државној својини, 4,21 ha у приватној својини и 0,39 ha у другим облицима својине.

Управљање СРП „Јерешник“ остварује се преко Шумског газдинства „Врање“ из Врања.

Строги резерват природе „Зеленика“

Управљање СРП „Зеленика“ остварује се преко Шумског газдинства „Ужице“ из Ужица.

Налази се на подручју општине Ужице, катастарске општине Стапари и Буар. Према Уредби о проглашењу Строгог резервата природе „Зеленика“, део шумског комплекса планине Јелова Гора у западној Србији, проглашен је за заштићено подручје великог значаја.

Строги резерват природе „Зеленика“, стављен је под заштиту ради очувања шумског комплекса Јелове Горе и станишта аутохтоне заједнице реликтне врсте зеленике (Ilex aquifolium) обраслог шумом брдске букве (Fagetum moesiace montanum ilicetosum).

Строги резерват природе „Изнад Таталије“

Управљање СРП „Изнад Таталије“ остварује се преко Шумског газдинства „Ужице“ из Ужица.

Налази се на подручју општине Бајина Башта, катастарске општине Заглавак.  Према Уредби о проглашењу Строгог резервата природе „Изнад Таталије“, део шумског комплекса планине Јелова Гора у западној Србији, проглашен је за заштићено подручје великог значаја. Стављен је под заштиту ради очувања шумског комплекса Јелове Горе и станишта аутохтоне заједнице реликтне врсте зеленике (Ilex aquifolium) обраслог шумом брдске букве (Fagetum moesiace montanum ilicetosum).

Строги резерват природе „Тесне Јаруге“

Управљање СРП „Тесне јаруге“ остварује се преко Шумског газдинства „Ужице“ из Ужица.

Налази се на подручју општине Бајина Башта, катастарске општине Заглавак. Према Уредби о проглашењу Строгог резервата природе „Тесне Јаруге“, део шумског комплекса планине Јелова Гора у западној Србији, проглашен је за заштићено подручје великог значаја.

Строги резерват природе „Тесне Јаруге“, стављен је под заштиту ради очувања букове шуме у долини Околишке реке која је прекривена различитим врстама тресетних маховина (Sphagnum ssp.), хибрида обичне брезе (Betula pendula) и маљаве брезе (Betula pubescens), ретке и угрожене врсте и бореалног реликта, као и реликтне врсте папарати ребраче (Blechnum spicant).

Строги резерват природе „Каленић“

Налази се на подручју општине Рековац, катастарске општине Каленићки Прњавор. Према Уредби о проглашењу Строгог резервата природе „Каленић“, подручје шуме Каленић између Јухора и Гледићких планина у централној Србији, проглашено је за заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

Строги резерват природе „Каленић“ ставља се под заштиту ради очувања биолошке разноврсности, ретке и јединствене климатогене шумске заједнице сладуна и цера (Quercetum farnetto-cerris) старости око 100 година, која представља и значајно станиште строго заштићених врста фауне птица као што су мишар, шумска сова, велики шарени детлић, кос, дрозд имелаш, велика и обична сива сеница, бргљез и др.

Управљање СРП „Каленић“ остварује се преко Шумског газдинства „Јужни Кучај“ из Деспотовца.

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби можете преузети овде.