RP „Zlatibor“

Ribarsko područje „Zlatibor“ čine ribolovne vode, vodotok ili deo vodotoka: Uvac, Rzav, Crni Rzav, Dobroselička reka, Ribnica, Katušnica. Osim navedenih vodotokova ili njihovih delova u okviru ribarskog područja je i veštačko akumulaciono jezero „Ribnica“, kao i ostale vode manjeg kapaciteta u okviru granica Parka prirode „Zlatibor“.

Jedan deo voda ribarskog područja pripada slivu Zapadne Morave, a drugi slivu reke Drine. Generalno sve vode ribarskog područja pripadaju Crnomorskom slivu.

U slivu Drine, odnosno Lima najznačajnija ribolovna voda je deo toka reke Uvac (26 km) sa slivom Dobroseličke reke (6 km), zatim Rzav (3,5 km), Crni Rzav dužine 34 km sa pritokama, Semegnjevska reka (13 km), Ribnica (3,5 km), Jablanica (12,5 km), Beli Rzav sa rekom Kamišnom (3 km) i Veliki Rzav sa pritokama Katušnicom (15 km) i Ljubišnicom (2 km). Na području Prijepolja kao pritoke Uvca izdvajaju se Rasanička (4,2 km) i Brezanska reka (1,2 km). Slivu Rzava na ovom području pripada Bela reka (1,4 km).

Kao najznačajnije ribolovne vode područja (celi tokovi reka ili njihovi delovi) mogu se izdvojiti: Uvac (deo toka), Rzav (deo toka), Crni Rzav, Ribnica i reka Katušnica. Osim reka od posebnog značaja za rekreativni ribolov je akumulacija „Ribničko jezero“ u kojem je zabeleženo prisustvo jedanaest vrsta riba.

Vode ribarskog područja koriste se za rekreativni ribolov.

Rekreativni ribolov iz čamca na akumulaciji Ribnica nije dozvoljen.

Rukovodilac Službe za lovstvo i ribarstvo u ŠG „Užice“
Savo Bešlić064/81-55-280

– ribolov na potočnu pastrmku i lipljena na svim ribolovnim vodama koje ove vrste nastanjuju može se obavljati samo tehnikom mušičarenja i isključivo na veštački mamac (različite vrste veštačkih mušica) i samo po principu „ulovi pa pusti”. Kao živi mamac „keder“ mogu se koristiti samo autohtone riblje vrste koje nastanjuju ribolovne vode ribarskog područja „Zlatibor“;

– ribolov na mladicu dozvoljen je samo na veštački mamac, odnosno „varalicu” i samo po principu „ulovi pa pusti”;

– rekreativni ribolov iz čamca na akumulaciji Ribnica nije dozvoljen;

– u režimu zaštite II stepena rekreativni ribolov je zabranjen na čitavom toku reka: Uvac, Ljubišnice, Bele reke, Dobroseličke reke i na izvorišnim delovima Katušnice. Na akumualciji Ribnica rekreativni ribolov sa obale ribolovne vode obavlja se zabacivanjem mamaca štapovima za ribolov. Dozvoljena je upotreba najviše tri štapa sa po dve udice po prisutnom ribolovcu. Osoba koja vrši ribolov ne sme da se udaljava od zabačenih ribolovnih štapova na daljinu koja je veća od 30 m, tačnije u slučaju potrebe udaljavanja, ribolovac je dužan da pre udaljavanja zabačene štapove sa mamcima izvadi iz vode;

– noćni ribolov dozvoljen je samo sa obale (bez upotrebe čamaca i drugih improvizovanih plovila) u periodu 03 časa do 21 časa, odnosno zabranjen je u periodu od 21 časa do 03 časa po letnjem računanju vremena, a po zimskom računanju vremena ribolov je dozvoljen u periodu od 05 časova do 18 časova odnosno zabranjen je u periodu od 18 časova do 05 časova;

– tokom cele godine zabranjeno je noću loviti mladicu, lipljena i potočnu pastrmku u vremenu od 21 časa do 03 časa tokom letnjeg računanju vremena i od 18 časova do 05 časova u periodu zimskog računanja vremena.

Dozvoljeni dnevni ulov i režim ribolova rekreativnih ribolovaca na ribarskom području „Zlatibor“

Ribolovne vrste
Dnevni ulov i režim ribolova
Alohtone vrsteNeograničeno
Autohtone ribe
Ustanovljava se ograničenje mase dnevnog ulova rekreativnih ribolovaca na maksimalno 5 kg za ulov svih autohtonih vrsta riba
potočna pastrmka, mladica
samo po principu „ulovi pa pusti“
šaran, som
maksimalno 3 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
skobalj, potočna mrena, klen, deverika
maksimalno 10 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
Kada jedan ulovljeni primerak prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen maksimalan dnevni ulov u masi