RP „Stara planina“

Granice ribarskog područja „Stara planina“ poklapaju se sa granicama Parka prirode „Stara planina“. Glavne ribolovne vode ovog ribarskog područja pripadaju slivu Timoka i slivu Južne Morave. Glavna ribolovna voda koja pripada slivu Timoka je Crnovrška reka sa Golemom rekom kao najvećom pritokom. Slivu Južne Morave pripadaju slivovi Toplodolske reke i reke Visočice.

Ihtiofauna RP „Stara planina“ predstavljena je sa 26 vrsta, pri čemu je čitavo područje Stare planine salmonidni region. Najveći broj ciprinidnih vrsta naseljava Zavojsko jezero (veći deo je unešen poribljavanjem) i donje tokove većih reka.

Na ribarskom području „Stara planina“ obavlja se rekreativni ribolov.

Posebna staništa riba su pojedine ribolovne vode ili njihovi delovi značajni za biološke potrebe riba (mrest, zimovanje, rast, ishrana i kretanje/migracija). U vidno i propisno obeleženim posebnim staništima riba, zabranjen je svaki oblik ribolova, kao i bilo kakve druge aktivnosti koje ometaju mrest, razvoj i kretanje riba.

Rukovodilac Službe za lovstvo i ribarstvo u ŠG „Pirot“
Dejan Đorđev064/81-55-746

Riblji fond na ribarskom području zaštićen je u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i programima upravljanja ribarskim područjem: trajnim zabranama, lovostajem, minimalnom lovnom dužinom i brojem ulovljenih komada.

Mere zaštite na RP „Stara planina“ se zasnivaju na principu neophodnosti potpune zaštite ekosistema reke i okolnih ekosistema kao jedinsvene celine, tj. očuvanje ekosistema ribolovnih voda.

Posebna staništa riba su pojedine ribolovne vode ili njihovi delovi značajni za biološke potrebe riba (mrest, zimovanje, rast, ishrana i kretanje/migracija).

Na ribarskom području „Stara planina” na osnovu ekoloških karakteristika proglašena su posebna staništa riba, i to:

– tok Kameničke reke sa pritokama. Od sela Kamenica do izvorišnih delova;

– ceo tok Toplodolske reke sa pritokama (Rakitska reka, Javorska reka, Kiselički potok, Studenačka reka, Jerišorski potok) sve do njihovog izvorišta;

– ceo tok Dojkinačke reke sa pritokama;

– ceo tok Jelovičke reke reke sa pritokama;

– reka Visočica – od ušća u Zavojsko jezero (kod sela Pakleštica) do 5 km uzvodno, odnosno do izlaska iz mzv. „Vladikine ploče“;

– Crnovrška reka – od sela Balta Berilovac do ušća reke Janje;

– Golema reka – ceo tok;

– na Zavojskom jezeru kao posebno stanište riba označava se deo jezera od ušća Visočice do 5 km nizvodno.

U vidno i propisno obeleženim posebnim staništima riba, zabranjen je svaki oblik ribolova (privredni i rekreativni). U posebnim staništima riba nije dozvoljeno vađenje peska, šljunka, kamenja i panjeva, niti preduzimanje radnji kojima se, narušavanjem ekoloških odlika ribolovnih voda.

Na svim salmonidnim ribolovnim vodama sprovodiće se ribolov isključivo po principu „ulovi pa pusti“ isključivo na veštački mamac u sezonski i dnevno ograničenim vremenskim periodima.

U cilju zaštite populacija potočne pastrmke u vodama ovog ribolovnog područja sprovodiće se sledeće mere:

– na svim salmonidnim vodama ribolov pastrmke dozvoljen je samo po principu „ulovi pa pusti”, isključivo na veštački mamac, veštačku mušicu u periodu od 1. maja do 31. avgusta i to u periodu od 10 do 19 sati;

– ribolov na potočnu pastrmku na Zavojskom jezeru je dozvoljen samo u okviru označene deonica i to isključivo sa obale. Pastrmska deonica za rekreativni ribolov koja započinje na udaljenosti 500 m od brane pa se proteže duž leve obale 10 km prema ušću Visočice. Na Zavojskom jezeru dozvoljeno je uloviti tokom godišnje sezone ukupno 10 primeraka kapitalnih pastrmki čija je najmanja dužina 45 cm. Ribolov odnosno zadržavanje kapitalnih primeraka pastrmki prestaje onog trenutka kada ribočuvarska služba konstatuje da je dozvoljena kvota ispunjena.

Režim ribolova na Zavojskom jezeru tokom 2019. godine je sledeći:

– ribolov pastrmke odvija se u okviru gore pomenute deonice po navedenom režimu;

– ribolov šarana ograničen je na jedan primerak, sa najmanjom dužinom tela od 40 cm;

– dozvoljena količina ulova ribljih vrsta: deverika, klen, bodorka, bandar i uklija iznosi maksimalo 5 kg dnevno po ribolovcu. Najmanja dužina klena treba da iznosi 30 cm, a bodorke i bandara po 20 cm;

– y Zavojskom jezeru za lov grabljivih vrsta ribe nije dozvoljena upotreba živih riba, mamaca-kedera, može se koristiti samo veštački mamac, odnosno varalica;

– nije dozvoljena prihrana ribe veštačkim primamljivačima, već samo prirodna organska hrana kao što su kuvani kukuruz, pšenica i sl;

– dnevni ulov alohtonih vrsta: tolstolobik, amur, babuška i dr. dozvoljen je bez ograničenja u komadima i količini.

Na Zavojskom jezeru pecanje iz čamca nije dozvoljeno.

U delovima tokova reke Visočice, Crnovrške i Temske, a koji su izvan granica posebnih staništa riba, može se loviti potočna mrena i klen u ukupnoj količini od 5 komada ili ukupne težine 3 kg po ribolovcu dnevno, pri čemu minimalna dužina za potočnu mrenu mora da bude 20 cm, a za klena 30 cm.

Kao živi mamac za rekreativni ribolov ne mogu se koristiti alohtone vrste riba. Rekreativni ribolov svih vrsta pastrmki, mladice i lipljana obavlja se samo veštačkim ribolovnim mamcem. Nije dozvoljeno korišćenje sistema sa vodenom kuglom i tirolskim drvcetom u lovu svih vrsta pastrmki, mladice i lipljana.