РП „Стара планина“

Границе рибарског подручја „Стара планина“ поклапају се са границама Парка природе „Стара планина“. Главне риболовне воде овог рибарског подручја припадају сливу Тимока и сливу Јужне Мораве. Главна риболовна вода која припада сливу Тимока је Црновршка река са Големом реком као највећом притоком. Сливу Јужне Мораве припадају сливови Топлодолске реке и реке Височице.

Ихтиофауна РП „Стара планина“ представљена је са 26 врста, при чему је читаво подручје Старе планине салмонидни регион. Највећи број ципринидних врста насељава Завојско језеро (већи део је унешен порибљавањем) и доње токове већих река.

На рибарском подручју „Стара планина“ обавља се рекреативни риболов.

Посебна станишта риба су поједине риболовне воде или њихови делови значајни за биолошке потребе риба (мрест, зимовање, раст, исхрана и кретање/миграција). У видно и прописно обележеним посебним стаништима риба, забрањен је сваки облик риболова, као и било какве друге активности које ометају мрест, развој и кретање риба.

Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ „Пирот“
Дејан Ђорђев 064/81-55-746

Рибљи фонд на рибарском подручју заштићен је у складу са Законом, подзаконским актима и програмима управљања рибарским подручјем: трајним забранама, ловостајем, минималном ловном дужином и бројем уловљених комада.

Мере заштите на РП „Стара планина“ се заснивају на принципу неопходности потпуне заштите екосистема реке и околних екосистема као јединсвене целине, тј. очување екосистема риболовних вода.

Посебна станишта риба су поједине риболовне воде или њихови делови значајни за биолошке потребе риба (мрест, зимовање, раст, исхрана и кретање/миграција).

На рибарском подручју „Стара планина” на основу еколошких карактеристика проглашeна су посебна станишта риба, и то:

– ток Kаменичке реке са притокама. Од села Kаменица до изворишних делова;

– цео ток Топлодолске реке са притокама (Ракитска река, Јаворска река, Kиселички поток, Студеначка река, Јеришорски поток) све до њиховог изворишта;

– цео ток Дојкиначке реке са притокама;

– цео ток Јеловичке реке реке са притокама;

– река Височица – од ушћа у Завојско језеро (код села Паклештица) до 5 km узводно, односно до изласка из мзв. „Владикине плоче“;

– Црновршка река – од села Балта Бериловац до ушћа реке Јање;

– Голема река – цео ток;

– на Завојском језеру као посебно станиште риба означава се део језера од ушћа Височице до 5 km низводно.

У видно и прописно обележеним посебним стаништима риба, забрањен је сваки облик риболова (привредни и рекреативни). У посебним стаништима риба није дозвољено вађење песка, шљунка, камења и пањева, нити предузимање радњи којима се, нарушавањем еколошких одлика риболовних вода.

На свим салмонидним риболовним водама спроводиће се риболов искључиво по принципу „улови па пусти“ искључиво на вештачки мамац у сезонски и дневно ограниченим временским периодима.

У циљу заштите популација поточне пастрмке у водама овог риболовног подручја спроводиће се следеће мере:

– на свим салмонидним водама риболов пастрмке дозвољен је само по принципу „улови па пусти”, искључиво на вештачки мамац, вештачку мушицу у периоду од 1. маја до 31. августа и то у периоду од 10 до 19 сати;

– риболов на поточну пастрмку на Завојском језеру је дозвољен само у оквиру означене деоница и то искључиво са обале. Пастрмска деоница за рекреативни риболов која започиње на удаљености 500 m од бране па се протеже дуж леве обале 10 km према ушћу Височице. На Завојском језеру дозвољено је уловити током годишње сезоне укупно 10 примерака капиталних пастрмки чија је најмања дужина 45 cm. Риболов односно задржавање капиталних примерака пастрмки престаје оног тренутка када рибочуварска служба констатује да је дозвољена квота испуњена.

Режим риболова на Завојском језеру током 2019. године је следећи:

– риболов пастрмке одвија се у оквиру горе поменуте деонице по наведеном режиму;

– риболов шарана ограничен је на један примерак, са најмањом дужином тела од 40 cm;

– дозвољена количина улова рибљих врста: деверика, клен, бодорка, бандар и уклија износи максимало 5 kg дневно по риболовцу. Најмања дужина клена треба да износи 30 cm, а бодорке и бандара по 20 cm;

– y Завојском језеру за лов грабљивих врста рибе није дозвољена употреба живих риба, мамаца-кедера, може се користити само вештачки мамац, односно варалица;

– није дозвољена прихрана рибе вештачким примамљивачима, већ само природна органска храна као што су кувани кукуруз, пшеница и сл;

– дневни улов алохтоних врста: толстолобик, амур, бабушка и др. дозвољен је без ограничења у комадима и количини.

На Завојском језеру пецање из чамца није дозвољено.

У деловима токова реке Височице, Црновршке и Темске, а који су изван граница посебних станишта риба, може се ловити поточна мрена и клен у укупној количини од 5 комада или укупне тежине 3 kg по риболовцу дневно, при чему минимална дужина за поточну мрену мора да буде 20 cm, а за клена 30 cm.

Као живи мамац за рекреативни риболов не могу се користити алохтоне врсте риба. Рекреативни риболов свих врста пастрмки, младице и липљана обавља се само вештачким риболовним мамцем. Није дозвољено коришћење система са воденом куглом и тиролским дрвцетом у лову свих врста пастрмки, младице и липљана.