RP „Sićevačka klisura“

Sićevačka klisura stavljena je pod zaštitu kao prirodno dobro od velikog značaja i svrstano je u II kategoriju zaštite kao Park prirode „Sićevačka klisura“.

Granice Parka prirode „Sićevačka klisura” ujedno predstavljaju i granice ribarskog područja „Sićevačka klisura”, odnosno obuhvataju deo srednjeg toka reke Nišave u dužini od oko 15 km koji se odlikuje relativno brzim tokom vode, kamenitim i stenovitim dnom, širinom korita do 18 m.

U reci Nišavi u okviru Parka prirode „Sićevačka klisura” registrovano je prisustvo 6 vrsta riba pri čemu su dominantne: potočna mrena, klen i dvopruga uklija. Tokom decembra 2012. godine po prvi put je zabeleženo prisustvo makedonske pastrmke.

Vode ribarskog područja „Sićevačka klisura“ koriste se za rekreativni ribolov.

– rekreativni ribolov je dozvoljen samo u granicama obeležene deonice na reci Nišavi koja počinje od mosta u Proseku pa do akumulacije za hidrocentralu „Ostrovica“, tj. do mosta u Ostrovici. Ribolov je dozvoljen duž obe obale;

– rekreativni ribolov (godišnji period ribolova) je ograničen na period od 15. marta do 30. septembra;

– ograničava se i trajanje dnevnog ribolova na predviđenoj deonici i to od 8 do 19 časova svakog dana;

– u okviru režima zaštite II stepena na potezu Gradištanskog kanjona, ribolov je zabranjen;

– na rečnoj akumulaciji iznad brane u Sićevačkoj klisuri pecanje iz čamca nije dozvoljeno;

– ribolov makedonske pastrmke dozvoljen je isključivo na veštački mamac (mušica, varalica);

– maksimalni dnevni broj ribolovaca na ribolovnoj vodi je ograničen i iznosi ukupno 20 ribolovaca dnevno;

– u posebnom staništu riba zabranjen je svaki oblik ribolova. Posebno stanište je završni deo akumuliranog dela reke Nišave (brana „Sićevo”), odnosno deo toka reke na prelazu iz mirnog u brži tok uzvodno u dužini od 2 km do mesta zvanog Banjica (koordinate granica posebnog staništa su N: 43.19.173; E: 22.10.356 do N: 43.18.080; E: 22.11.480);

Dnevni ulov rekreativnog ribolovca na ribarskom području „Sićevačka klisura“

Ribolovna vrsta
Dnevni ulov
Ustanovljava se ograničenje mase dnevnog ulova rekreativnih ribolovaca za ulov klena, rečne mrene i skobalja na maksimalno 3 kg
minimalna dužinamaksimalan broj komada
klen, skobalj30 cm2
rečna mrena35 cm2
makedonska pastrmka25 cm2
som, štuka, šaran, deverikasamo po principu „ulovi pa pusti“