RP „Jerma“

Ribarsko područje „Jerma” je ustanovljeno u granicama Specijalnog rezervata prirode „Jerma”, a čine ga ribolovne vode reke Jerme i manjih pritoka-potoka kao što su: Zvonački, Kusovranski i Poganovski. Reke i potoci su ritronskog tipa (uglavnom srednji i gornji ritron), sa prelaznom salmonidno-ciprinidnom zonom. Faunu riba predstavlja 9 vrsta ihtiofaune pri čemu je čitavo područje Jerme salmoidni region.

Ribarsko područje „Jerma” nalazi se na teritoriji opština Babušnica, Dimitrovgrad i Pirot.

Na ribarskom području „Jerma“ obavlja se rekreativni ribolov.

U vidno i propisno obeleženim posebnim staništima riba, zabranjen je svaki oblik ribolova, kao i bilo kakve druge aktivnosti koje ometaju mrest, razvoj i kretanje riba.

Rukovodilac Službe za lovstvo i ribarstvo u ŠG „Pirot“
Dejan Đorđev064/81-55-746

Riblji fond na ribarskom području zaštićen je u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i programima upravljanja ribarskim područjem: trajnim zabranama, lovostajem, minimalnom lovnom dužinom i brojem ulovljenih komada.

Mere zaštite se zasnivaju na principu neophodnosti potpune zaštite ekosistema reke i okolnih ekosistema kao jedinsvene celine, tj. očuvanje ekosistema ribolovnih voda.

Posebna staništa riba su pojedine ribolovne vode ili njihovi delovi značajni za biološke potrebe riba (mrest, zimovanje, rast, ishrana i kretanje/migracija). Kao posebna staništa na RP „Jerma” smatraju se pritoke reke Jerme.

Na ribarskom području „Jerma” na osnovu ekoloških karakteristika proglašena su posebna staništa riba, i to:

– ceo tok Zvonačkog potoka;

– i ceo tok Poganovskog potoka do granice RP „Jerma”.

U vidno i propisno obeleženim posebnim staništima riba, zabranjen je svaki oblik ribolova (privredni i rekreativni).

U posebnim staništima riba nije dozvoljeno vađenje peska, šljunka, kamenja i panjeva, niti preduzimanje radnji kojima se, narušavanjem ekoloških odlika ribolovnih voda, ugrožava riblji fond.

Tehnike ribolova, oprema, alati i vrste mamaca kojima se može loviti na ribolovnim vodama ribarskog područja sprovodiće se u skladu sa Pravilnikom o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov („Službeni glasnik RS“, br. 9/17, 34/18). Rekreativni ribolov obavlja se udičarskim alatima, tako da ribolovac može koristiti najviše tri štapa sa po dve udice na svakom štapu. Prilikom ribolova veštačkim mamcima ribolovac može koristiti dva veštačka mamca koji ukupno ne mogu imati više od tri udice. Kao živi mamac za rekreativni ribolov ne mogu se koristiti alohtone vrste riba.

Ribolov na potočnu makedonsku pastrmku može se obavljati samo tehnikom mušičarenja i isključivo na veštački mamac (različite vrste veštačkih mušica) i samo po principu „ulovi pa pusti”.

Na osnovu sadašnjeg stanja ribljeg fonda a u cilju maksimalne zaštite i održavanja vitalnosti populacija riba za prirodnu reprodukciju, u 2019. godini u ribolovnim vodama ribarskog područja „Jerma“ primeniće se sledeći režim ribolova:

Dnevni ulov rekreativnog ribolovca na RP „Jerma“

Ribolovna vrstaDNEVNI ULOV
Ustanovljava se ograničenje mase dnevnog ulova rekreativnih ribolovaca na najviše 5 kg za ulov svih autohtonih vrsta riba
maksimalan broj komada
klen, potočna mrenamaksimalno 10 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
Kada jedan ulovljen primerak prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen dnevni ulov rekreativnog ribolovca
potočna makedonska pastrmkasamo po principu „ulovi pa pusti”