E-1 evidencija ulova

Poštovani ribolovci,

Ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu na jedinstvenom E-1 obrascu i da je zajedno sa dozvolom nosi prilikom izlaska na vodu.

Pritisak na riblji fond računa se kao zbir pritisaka od strane privrednih ribara i rekreativnih ribolovaca. Zbog nepravilno popunjenih ili nepopunjenih E-1 obrazaca, pritisak rekreativnih ribolovaca računa se na osnovu maksimalnog dozvoljenog dnevnog ulova (5 kg autohtone vrsta ribe) uz pretpostavljeni broj dana u ribolovu najčešće 60. To znači da se računa da svaki ribolovac provede 60 dana na ribolovnoj vodi i da svaki put ulovi 5 kg autohtone ribe. Za svako RP ovaj broj se množi sa ukupnim brojem ribolovaca (po broju izdatih dozvola) na RP.

Korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu (E-1).

Molimo Vas da pravilnim popunjavanjem pomognete i omogućite da se utvrdi pravi pritisak na riblji fond od strane rekreativnih ribolovaca.

Popunite E-1 obrazac.

SAČUVAJMO RIBE NAŠIH VODA!