Dozvole za rekreativni ribolov

Rekreativnim ribolovom može da se bavi lice na osnovu dozvole za obavljanje rekreativnog ribolova.

Dozvolu za rekreativni ribolov za kalendarsku godinu (godišnja dozvola), za jedan dan (dnevna dozvola), odnosno za više dana, a najviše do sedam dana (višednevna dozvola) izdaje korisnik.

Vrednost dnevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 1.000 dinara.

Vrednost višednevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 2.000 dinara.

Godišnja dozvola za rekreativni ribolov važi na svim ribolovnim vodama Republike Srbije, osim na ribarskom području na ribolovnim vodama u zaštićenom području.

Godišnju dozvolu za rekreativni ribolov lice kupuje u mestu prebivališta ili boravišta, osim dozvola za ribolov u zaštićenom području.

Korisnik izdaje dnevnu i višednevnu dozvolu za rekreativni ribolov za ribolovne vode koje su mu ustupljene na korišćenje.

Za ribarsko područje na ribolovnim vodama u zaštićenom području dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja. Dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području može da se koristi samo na ribarskom području za koje je izdata.

Rekreativni ribolovac može koristiti najviše tri štapa sa po dve udice na svakom štapu. Lica mlađa od 14 godina mogu obavljati rekreativni ribolov bez dozvole, jednim štapom u prisustvu osobe koja poseduje dozvolu za obavljanje rekreativnog ribolova.

Ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu na jedinstvenom obrascu (E-1). Evidenciju ulova ribolovac dostavlja korisniku na kraju tekuće godine. Korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu.

VREDNOST DOZVOLA ZA REKREATIVNI RIBOLOV PO RIBARSKIM PODRUČJIMA

Vrsta dozvoleVrednost (dinara)
GODIŠNJA DOZVOLA D27.000,00

GODIŠNJA DOZVOLA D3

(za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%)

3.500,00

GODIŠNJA DOZVOLA D4

(za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina)

600,00
DNEVNA DOZVOLA D61.000,00
VIŠEDNEVNA DOZVOLA D72.000,00

Godišnja dozvola (D2, D3 i D4) važi na svim ribarskim područjima izuzev ribarskih područja u okviru zaštićenih područja.

Dnevna dozvola – D6 i višednevna dozvola – D7 (do 7 dana) važi samo na ribarskom području za koje je izdata.

Vrsta dozvoleVrednost (dinara)
GODIŠNJA DOZVOLA – D27.000,00

GODIŠNJA DOZVOLA – D3

(za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%)

3.500,00

GODIŠNJA DOZVOLA – D4

(za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina)

600,00
DNEVNA DOZVOLA – D61.000,00
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D72.000,00

Godišnja dozvola (D2, D3 i D4) važi na svim ribarskim područjima izuzev ribarskih područja u okviru zaštićenih područja.

Dnevna dozvola – D6 i višednevna dozvola – D7 (do 7 dana) važi samo na ribarskom području za koje je izdata.

Vrsta dozvoleVrednost (dinara)
GODIŠNJA DOZVOLA – D27.000,00

GODIŠNJA DOZVOLA – D3

(za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%)

3.500,00

GODIŠNJA DOZVOLA – D4

(za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina)

600,00
DNEVNA DOZVOLA – D61.000,00
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D72.000,00

Godišnja dozvola (D2, D3 i D4) važi na svim ribarskim područjima izuzev ribarskih područja u okviru zaštićenih područja.

Dnevna dozvola – D6 i višednevna dozvola – D7 (do 7 dana) važi samo na ribarskom području za koje je izdata.

Vrsta dozvoleVrednost (dinara)
GODIŠNJA DOZVOLA – D52.000,00
DNEVNA DOZVOLA – D61.000,00
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D72.000,00

Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.

Vrsta dozvoleVrednost (dinara)
GODIŠNJA DOZVOLA D54.000,00
DNEVNA DOZVOLA D61.000,00
VIŠEDNEVNA DOZVOLA D72.000,00

Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.

Vrsta dozvoleVrednost (dinara)
GODIŠNJA DOZVOLA – D56.000,00
DNEVNA DOZVOLA – D61.000,00
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D72.000,00

Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.

Vrsta dozvoleVrednost (dinara)
GODIŠNJA DOZVOLA – D52.000,00
DNEVNA DOZVOLA – D61.000,00
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D72.000,00

Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.

Vrsta dozvoleVrednost (dinara)
GODIŠNJA DOZVOLA – D53.000,00
DNEVNA DOZVOLA – D61.000,00
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D72.000,00

Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.

Vrsta dozvoleVrednost (dinara)
GODIŠNJA DOZVOLA – D53.000,00
DNEVNA DOZVOLA – D61.000,00
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D72.000,00

Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.