Organizaciona struktura

Organizacija Javnog preduzeća „Srbijašume“ struktuirana je u tri organizaciona nivoa:

  • Generalna direkcija Javnog preduzeća „Srbijašume“ sa sedištem u Beogradu;
  • delovi Preduzeća: 17 šumskih gazdinstava, Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu i Zaštitna radionica i
  • radne jedinice: 67 šumskih uprava i 15 ostalih radnih jedinica.

Generalna direkcija se bavi strateškim poslovima, koji obuhvataju izradu politike Preduzeća kao i izradu Godišnjeg programa poslovanja, Godišnjeg plana gazdovanja šumama i Završnog računa Preduzeća.

Šumska gazdinstva su formirana na nivou šumskih područja i predstavljaju profitne centre, a njihovu organizacionu strukturu čine službe. Šumskim gazdinstvima rukovode direktori gazdinstava.

Šumske uprave su osnovne jedinice planiranja i organizovanja poslova gazdovanja šumama. Najniže organizacione jedinice su šumski reviri i u okviru njih reoni.

Pored šumskih gazdinstava u sastavu Preduzeća nalaze se i delovi Preduzeća: Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu i Zaštitna radionica.