Nadzorni odbor

Nadzorni odbor JP „Srbijašume“ ima pet članova.

Predsednik

Miloš Srećković, dipl. pravnik

Rođen je 6. juna 1982. godine u Kragujevcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, smer Unutrašnji poslovi.

Vojsku je služio u Gardi vojske Srbije, a od 2009. se aktivno bavi advokaturom.

Tri puta ga je Narodna skupština Republike Srbije birala za stalni sastav Republičke izborne komisije u čijem sastavu se i danas nalazi.

Vlada Republike Srbije ga 2013. godine imenuje za predsednika Upravnog odbora JP „Srbijašume“, nakon čega postaje predsednik Nadzornog odbora preduzeća, i tu funkciju obavlja i danas.

Živi i radi u Novom Sadu. U stalnom je radnom odnosu u advokatskoj kancelariji Srećković.

 

Član

Dr Branko Stajić, dipl. inž.šum.

Dr Branko Stajić je rođen 04.09.1968. godine u Loznici. Osnovnu i srednju školu (zanimanje – kontrolor za zaštitu životne sredine) završio je u Malom Zvorniku. Studije na Šumarskom fakultetu u Beogradu završio je 1994. god. Od 1996. godine je zaposlen na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Danas je u zvanju vanrednog profesora.

Magistrirao je 2003. godine, a doktorirao 2011. godine na Šumarskom fakultetu  u Beogradu. Poverena mu je nastava na sva tri nivoa studija na Šumarskom fakultetu u Beogradu, na modulu Planiranje gazdovanja šumama.

U toku školske 1999-2000. godine boravio je godinu dana na specijalizaciji u  Freiburgu (S.R. Nemačka). U periodu od 01.02–01.03.2004.  i 01.02.–01.03.2005. godine boravio je na specijalističkom usavršavanju na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani, odsek Šumarstvo i obnovljivi šumski resursi. Kao stipendista Austrijskog saveznog ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu boravio je mesec dana (jun 2005. godine) na BOKU univerzitetu, na Institutu (katedri) za rast šuma u Beču.

U oktobru 2019. godine održao je pozivno predavanje na Mendel univerzitetu, na Fakultetu za šumarstvo i drvnu tehnologiju u Brnu, Češka republika, sa temom “Forest growth and Silviculture – connectedness, significance and experiences from Serbia“.

Dr Branko Stajić je član više sekcija u okviru IUFRO – Internacionalne unije šumarskih istraživačkih organizacija i međunarodnih udruženja TreeRings Society i Asociation for Tree Ring Research.

Rukovodilac je Laboratorije za istraživanje prirasta i biomonitoring na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je na poziciji predsednika Saveta Šumarskog fakulteta i zamenika šefa katedre Planiranje gazdovanja šumama.

U periodu oktobar 2012-februar 2014 bio je Upravnik Centra za nastavno-naučne objekte Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod čijom ingerencijom su dve nastavne baze, u Debelom lugu (Majdanpek) i na Goču.

Dr Stajić je objavio više od 100 bibliografskih stručno-naučnih publikacija. Jedan od autora rukopisa „Rast i proizvodnost šuma – praktikum“ i monografije “Šume, drvenaste vrste i stabla izuzetnih dimenzija na području Nacionalnog parka Đerdap“. Autor je izveštaja “Energetski zasadi brzorastućih vrsta drveća u Srbiji: produkcija biomase, legislativa, tržište i uticaji na životnu sredinu – potencijali i ograničenja“, urađenog za potrebe UNDP (Ujedinjenih nacija, Programa za razvoj) itd.

Bio je član tima istraživača u okviru projekata Ministarstva nauke Republike Srbije: “Proizvodnja drveta za zadovoljenje narastajućih potreba tržišta-visoke bukove šume“ (2002-2005), “Tipovi šuma Đerdapa“ (2002-2005), “Unapređenje proizvodnje drvnih sortimenata u izdanačkim hrastovim šumama“ (2005-2007), “Osnovne ekološke i strukturno proizvodne karakteristike tipova šuma Đerdapa i NP Tara“ (2005-2007), “Bioekološke karakteristike šumskih ekosistema u nacionalnim parkovima Kopaonik i Tara u odnosu na princip održivog gazdovanja“ (2008 – 2011), “Tehnologija proizvodnje i sadnje namenskog sadnog materijala u pošumljavanju degradiranih terena“ (2008-2011), “Istraživanje klimatskih promena na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje“ (2011-), “Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije“ (2011-)

Takođe, učestvovao je kao član tima istraživača u okviru projekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (“Multidisciplinarna istraživanja aktuelne gradacije gubara“ (2005), „Produkcione osnove gazdovanja sastojinama bukve u Republici Srbiji“ (2008-2009), “Produkcione osnove gazdovanja sastojinama hrasta kitnjaka“ (2010-2011), “Produkcione osnove gazdovanja sastojinama hrasta kitnjaka – faza 2″ (2012-2013).

Bio je rukovodilac tima istraživača sledećih projekata u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: “Izrada modela rasta hrasta kitnjaka u cilju definisanja mera za povećanje nivoa produkcije kitnjakovih sastojina“ (2012-2013), “Izrada normala za prebirne šume i utvrđivanje normalnog stanja za visoke jednodobne sastojine bukve u Srbiji (izrada tablica prinosa i prirasta)“ (2013-2015), “Program aktivnosti za podršku realizaciji projekta Implementacija inovativnog planiranja gazdovanja šumama uz poštovanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih aspekata u Srbiji“ (2016/2017) i “Proizvodno diferenciranje staništa bukve na bazi modelovanja visinskog rasta stabala (izrada stanišnih indeksa): Pilot područje GJ Istočna Boranja“ (2018/2019).

Pored toga, kao član ili rukovodilac tima, učestvovao je u realizaciji više projekata u okviru saradnje sa privredom. Kao član tima učestvovao je u projektima: “Izrada modela optimalnog stanja sastojina hrasta kitnjaka na području Nacionalnog parka „Đerdap“ (2001-2002), “Monitoring delovanja egzogenih i endogenih faktora na rast i vitalnost stabala i šumskih sastojina u Nacionalnom parku Đerdap“, (2001-2002), Tehnoekonomske analiza mogućnosti korišćenja drvne biomase sa prostora eksploatacije površinskih kopova RB Kolubara u toplotne svrhe.“. Kao rukovodilac, u okviru saradnje sa privredom realizovao je sledeće projekte: “Optimalna izgrađenost sastojina bukve NP Đerdap“ (2017), “Postavljanje dugoročnih stalnih oglednih površina za istraživanje prirasta u bukovim šumama u funkciji doznake i postojećih saznanja uzgajivača u JP Srbijašume- Faza 1“ (2018) itd.

Učestvovao je u više međunardnih i biletaralnih projekata (Forest sector program – founded by Norwegian Ministry of foreign affars (2005-2006), Ensuring sustainability of forests and livelihoods through improved governance and control of illegal logging for economies in transition – World Bank and Savcor Indufor Oy (2005), FP6 Project: CForSEE: Multifunctional Management of Coppice Forests (2007-2008), The World Bank project: „Developing and Implementing National Action Plans to Improve Forest Governance and Control of Illegal Logging in ECA Countries“ (2008), bilateralni projekat “Monitoring strukture i rasta lužnjakovih sastojina na trajnim oglednim površinama u Slavoniji i Sremu  (2008-2010), ’’Wood Energy for Sustainable Rural Development – UNDP, FAO (2009-2011), Implementation of an innovative forest management planning considering economic, ecological and social aspects in Serbia  (2015-2017) itd.

Radio je kao Nacionalni konsultant za Svetsku banku i FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Oženjen je i otac dvoje dece.

 

Član

Marijana Jovanović Lazić, dipl. inž. šum.

Rođena je 5. marta 1982.godine u Kruševcu. Završila je gimnaziju u Kruševcu, društveno-jezički smer.  Diplomirala je na Šumarskom fakultetu u Beogradu – Odsek za šumarstvo.

Stekla je radno iskustvo u JP „Srbijašume“, ŠG „Rasina“, „BGM TIM“ Aleksandrovac, na poslovima gajenja šuma.

Sarađivala je sa Ekološkim pokretom „Bela Breza“ iz Kruševca i Fabrikom vode u Majdevu – JKP „Vodovod-Kruševac“ na temu „Hidrografske odlike sliva reke Rasine i kvalitet vode“.

 

Član

Meho Omerović, dipl. politikolog
Rođen je 1959. godine, u Goraždu – Bosna i Hercegovina. Diplomirao je 1983. godine i stekao zvanje diplomiranog politikologa. Od 1985. do 1990. godine radi u Predsedništvu CK SKJ, a od 1990. do 1992. u Grmeču. Od 1992. do 1993. godine je zaposlen u BMS Holdingu, od 1993. do 2001. u Metals trejdu, a od 2001. godine do danas zaposlen je u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Od 2000. do 2006. godine je na funkciji predsednika JKP Parking servis, a od 2002. do 2004. godine bio je član UO Jugoslovenskog rečnog brodarstva. Kao odbornik u Skupštini Grada Beograda je radio od 2000. do 2004. godine, a od 2001. godine do danas je na funciji u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Kao predsednik Odbora Skupštine Srbije za međunarodne odnose radio je od 2000. do 2003. godine, a kao predsednik Odbora Skupštine Srbije za rad, boračka i socijalna pitanja od 2006. do 2012. godine. Od 2008. godine do 2012. bio je član Odbora Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost, a od 2008. do danas je član stalne delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini OEBS. Od 2010. je član Parlamentarnog foruma država zapadnog Balkana za nadzor nad službama bezbednosti i predsednik Parlamentarne grupe prijatelja sa Indonezijom. Od 2011. godine je član gej strejt alijanse i Parlamentarne komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija. Od 2012. godine je član Komisije Vlade Republike Srbije za rehabilitaciono obeštećenje, član Odbora Skupštine Srbije za kontrolu službi bezbednosti i predsednik Komisije Skupštine za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Od 2013. godine je na funkciji predsednika UO JP „Pošta Srbija“ i član NO JP „Zavod za udžbenike“. Od 2015. godine je član NO JP „Srbijašume“. Jedan je od osnivača Socijaldemokratije 1997. godine. Bio je u Organizacionom timu od formiranja Saveza za promene, posle DOS. Član je Predsedništva Socijaldemokratije. Od 2006. godine je član, a od 2007. potpredsednik Sandžačke demokratske partije. Od 2009. godine je član Predsedništva Socijaldemokratske partije Srbije.

 

Član

Tihomir Murić, spec. inž. šum.

Rođen 21. oktobra 1967. godine  u  Užicu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek prerade drveta.

Osnovnu i Srednju građevinsku školu završio u Užicu.

Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završio je specijalističke studije iz oblasti marketinga i trgovine drvetom.

Obavljao je poslove izvršnog direktora Sektora za komercijalne poslove u periodu od 2008-2018. godine.

Sada obavlja poslove pomoćnika direktora Preduzeća.