Nadzorni odbor

Nadzorni odbor JP „Srbijašume“ ima pet članova.

Predsednik

Miloš Srećković, dipl. pravnik

Rođen je 6. juna 1982. godine u Kragujevcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, smer Unutrašnji poslovi.

Vojsku je služio u Gardi vojske Srbije, a od 2009. se aktivno bavi advokaturom.

Tri puta ga je Narodna skupština Republike Srbije birala za stalni sastav Republičke izborne komisije u čijem sastavu se i danas nalazi.

Vlada Republike Srbije ga 2013. godine imenuje za predsednika Upravnog odbora JP „Srbijašume“, nakon čega postaje predsednik Nadzornog odbora preduzeća, i tu funkciju obavlja i danas.

Živi i radi u Novom Sadu. U stalnom je radnom odnosu u advokatskoj kancelariji Srećković.

 

Član

Prof. dr Milan Medarević, dipl. inž. šum.

Dr Milan Medarević, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, Šumarskog fakulteta, rođen je 14.05. 1951. godine u Drvaru, BiH. Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1975. godine, magistrirao 1983. godine i doktorsku disertaciju odbranio 1992. godine. Od 1976. do 1979. godine bio je zaposlen u Institutu za šumarstvo u Beogradu. Od kraja 1979. godine do danas zaposlen je na Šumarskom fakultetu, gde je 2003. godine izabran u zvanje redovnog profesora. Godine 1985. boravio je na studijskom boravku u Minhenu (SR Nemačka), a 1989. god. u Zvolenu (tadašnja Čehoslovačka). Oblast njegovog istraživanja je vezana za planiranje gazdovanja šumama, tipologiju (ekologiju) šuma, inventuru šuma, ugroženost šuma, prostorno planiranje, kao i zaštitu životne sredine šumovitošću i šumom. Dekan je Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u drugom mandatu (2009-2015). Pre toga, bio je predsednik Sindikata Šumarskog fakulteta (1998-2000), šef Katedre za planiranje gazdovanja šumama (2000-2004) i prodekan za nastavu (2006-2009). U periodu od 1994. do danas (sa prekidom od dve godine), na osnovu sporazuma o međufakultetskoj saradnji (šumarskih fakulteta u Beogradu i Banja Luci), angažovan je na izvođenju nastave iz predmeta Uređivanje šuma na Šumarskom fakultetu u Banjaluci. Poslednjih 6 godina drži predavanja po pozivu na master studijama na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U svom dosadašnjem radu prof. dr Milan Medarević objavio je dva (2) poglavlja u knjizi međunarodnog značaja (M14); jedan (1) rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21), jedan rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22) i jedanaest (11) radova u međunarodnim časopisima (M23). Na međunarodnim skupovima učestvovao je sa tri (3) predavanja po pozivu, koja su odštampana u celini (M31), dvadeset šest (26) saopštenja koja su odštampana u celini (M33) i četrnaest (14) saopštenja koja su štampana u izvodu (M34). Autor je jedne (1) istaknute monografije nacionalnog značaja (M41) i dve (2) monografije nacionalnog značaja (M42). Autor je dvadeset osam (28) poglavlja u knjigama kategorije M42 ili radova u tematskim zbornicima nacionalnog značaja (M45) i jedne (1) karte u naučnoj publikaciji nacionalnog značaja (M46). U vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51) objavio je dvadeset osam (28) radova, dvadeset tri (23) rada u časopisima nacionalnog značaja (M52) i jedan (1) rad u naučnom časopisu (M53). Na nacionalnim skupovima učestvovao je sa devetnaest (19) sopštenja, koja su odštampana u celini (M63) i šest (6) saopštenja, koja su odštampana u izvodu (M64). Autor je tri (3) tehnička rešenja iz kategorije M85.

Rukovodio je izradom većeg broja operativnih i strateških planova u šumarstvu u saradnji sa privredom. Bio je korukovodilac nacionalnog projekta inventure šuma, koji je realizovan uz donaciju Norveške vlade i u saradnji Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Norveškom šumarskom grupom (2004-2008). U poslednjih 20 godina rukovodio je projektima tehnološkog razvoja koji se u kontinuitetu realizuju na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1997. godine ima status nacionalnog korespodenta u projektu TBFRA-FAO, koji se odnosi na ocenu stanja šuma na regionalnom i globalnom nivou (od 2007. godine). Za potrebe privrede izveo je 185 glavnih i 17 tehničkih projekata, pri čemu je rukovodio izgradnjom jednog privrednog objekta. Učestvovao je kao član radnog tima na izradi Prostornog plana Srbije 1996. i 2010. godine, kao i u izradi Strategije prostornog razvoja Srbije 2009. godine.

Nagrade: Za magistarsku tezu nagređen je Oktobarskom nagradom grada Beograda.

Tokom svog rada na Šumarskom fakultetu oformio je nove predmete: Planiranje upravljanja zaštićenim područjima, Ekološke osnove planiranja gazdovanja šumama, Prostorna analiza u planiranju gazdovanja šumama, Strateško planiranje u šumarstvu. Učestvovao je u akreditaciji master studija na engleskom jeziku iz šumarske politike i ekonomike sa partnerima iz Finske, BiH, Makedonije, Albanije i Hrvatske. Bio je mentor pri izradi 12 doktorskih disertacija, 19 magistraskih radova, 18 master radova i 320 diplomskih radova. Učestvovao je u realizaciji 7 međunarodnih projekata, od kojih je bio rukovodilac 3 projekta. Na nacionalnom nivou učestvovao je u realizaciji 24 projekta, od kojih je bio rukovodilac 8 projekata i 2 podprojekta.

Naučnu saradnju i stručne kontakte uspostavio je sa brojnim šumarskim fakultetima u Evropi, kao član udruženja Deans and Directors of European Forestry Faculties and Schools (od 2009. godine) i član u UNECE/FAO Team of Specialists on Monitoring Sustainable Forest Management. Bio je predsednik Organizacionog odbora The International Scientific Congress „FIRST SERBIAN FORESTRY CONGRESS – FUTURE WITH FORESTS“ (2010), član Organizacionog odbora International Scientific Conference „FOREST ECOSYSTEMS AND CLIMATE CHANGES“ (2010), član Organizacionog odbora International Scientific Conference „FORESTS IN THE FUTURE – SUSTAINABLE USE, RISKS AND CHALLENGES“ (2012) i predsedavajući 6. Konferencije dekana šumarskih fakulteta Evrope (2014). Član je Saveza inženjera i tehničara Srbije, Inženjerske komore prostornih planera, Međunarodnog udruženja šumarskih inženjera, Nadzornog odbora JP „Srbijašume“, itd. Bio je član Upravnog odbora JP „Srbijašume“ u periodu od 1997. do 2000. god. Član je uređivačkog odbora časopisa „Glasnik Šumarskog fakulteta“ Univerziteta u Beogradu, „Radovi“ Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, „Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci“, „SEEFOR“ i časopisa „Poljoprivreda i šumarstvo“ Univerziteta Crne Gore – Biotehničkog fakulteta. Recenzent je tri univerzitetska udžbenika. Obavio je recenziju sertifikacionog procesa JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“ i JP „Srpskešume“.

 

Član

Nebojša Simić, dipl. inž. šum.
Rođen je 1980. godine u Kruševcu. Završio je srednju Mašinsko – elektrotehničku školu u Kruševcu, smer za elektrotehničara energetike. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu 2008. godine u Beogradu – Odsek za šumarstvo. Radno iskustvo stekao je u JP „Srbijašume“, ŠG „Rasina“ Kruševac i JP „Nacionalni park Kopaonik“ na poslovima prikupljanja terenskih podataka i izdvajanja sastojina za izradu osnova gazdovanja šumama. Član Unije ekologa UNEKO, Regionalnog centra „Rasina“ u Kruševcu od osnivanja 2010. godine. Radio je kao saradnik na projektu „Dijalog EU i Srbije o primenjenoj ekologiji“. Govori engleski jezik.

 

Član

Meho Omerović, dipl. politikolog
Rođen je 1959. godine, u Goraždu – Bosna i Hercegovina. Diplomirao je 1983. godine i stekao zvanje diplomiranog politikologa. Od 1985. do 1990. godine radi u Predsedništvu CK SKJ, a od 1990. do 1992. u Grmeču. Od 1992. do 1993. godine je zaposlen u BMS Holdingu, od 1993. do 2001. u Metals trejdu, a od 2001. godine do danas zaposlen je u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Od 2000. do 2006. godine je na funkciji predsednika JKP Parking servis, a od 2002. do 2004. godine bio je član UO Jugoslovenskog rečnog brodarstva. Kao odbornik u Skupštini Grada Beograda je radio od 2000. do 2004. godine, a od 2001. godine do danas je na funciji u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Kao predsednik Odbora Skupštine Srbije za međunarodne odnose radio je od 2000. do 2003. godine, a kao predsednik Odbora Skupštine Srbije za rad, boračka i socijalna pitanja od 2006. do 2012. godine. Od 2008. godine do 2012. bio je član Odbora Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost, a od 2008. do danas je član stalne delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini OEBS. Od 2010. je član Parlamentarnog foruma država zapadnog Balkana za nadzor nad službama bezbednosti i predsednik Parlamentarne grupe prijatelja sa Indonezijom. Od 2011. godine je član gej strejt alijanse i Parlamentarne komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija. Od 2012. godine je član Komisije Vlade Republike Srbije za rehabilitaciono obeštećenje, član Odbora Skupštine Srbije za kontrolu službi bezbednosti i predsednik Komisije Skupštine za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Od 2013. godine je na funkciji predsednika UO JP „Pošta Srbija“ i član NO JP „Zavod za udžbenike“. Od 2015. godine je član NO JP „Srbijašume“. Jedan je od osnivača Socijaldemokratije 1997. godine. Bio je u Organizacionom timu od formiranja Saveza za promene, posle DOS. Član je Predsedništva Socijaldemokratije. Od 2006. godine je član, a od 2007. potpredsednik Sandžačke demokratske partije. Od 2009. godine je član Predsedništva Socijaldemokratske partije Srbije.

 

Član

Tihomir Murić, spec. inž. šum.