O nama

Javno preduzeće „Srbijašume“ gazduje državnim šumama i šumskim zemljištem na površini od 890.655 ha i obavlja stručno-savetodavne poslove u šumama sopstvenika – fizičkih lica na površini od 1.223.622 ha.

Preduzeće je počelo je sa radom 1. oktobra 1991. godine u skladu sa Zakonom o šumama sa ciljem da integralno gazduje šumama i upravlja zaštićenim područjima i lovištima u skladu sa principima održivog šumarstva i profitabilnosti, uz povećanje šumovitosti i unapređenje postojećeg šumskog fonda Republike Srbije.

Javnu i privrednu misiju Preduzeće obavlja preko 19 delova preduzeća (17 šumskih gazdinstva, Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu i Zaštitna radionica) sastavljenih od 67 šumskih uprava i 15 radnih jedinica.

Na osnovu odluke UO JP „Srbijašume“ br. 24/2004-2 od 01.03.2004. godine, ŠG ,,Ibar“ Leposavić vodi se vanbilansno u JP ,,Srbijašume“.

  • Preduzeće gazduje na 890.655 ha državnih šuma i šumskog zemljišta.
  • Preduzeće obavlja stručno-savetodavne poslove na 1.223.622 ha šuma sopstvenika – fizičkih lica.
  • Preduzeće u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, upravlja sa 54 zaštićena područja na površini od 338.640 ha.
  • Preduzeće gazduje sa 44 lovišta ukupne površine 488.020 ha.
  • Preduzeće upravlja ribarskim područjima i to: ribarsko područje „Beograd“, ribarsko područje „Dunav“ i ribarsko područje „Mlava“ i ribarskim područjima u zaštićenim područjima.

Osnovni podaci za JP „Srbijašume“ za 2019. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha) 890.654,78
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha) 767.850,96
3. Ukupna drvna zapremina (m3) 130.104.059,2
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha) 169,4
5. Ukupan zapreminski prirast (m3) 3.459.109,0
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) 4,5
7. Planirani prinos za 10 godina (m3) 20.584.379,0
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3) 1.731.843
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha) 1.223.622