Корпоративни профил

Назив фирме:

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“

Скраћени назив фирме:

Јавно предузеће „Србијашуме“

Шифра и назив делатности:

02.10 – гајење шума и остале шумарске делатности

Матични број:

07754183

ПИБ:

100002820

ЈБКЈС:

82171

Ресорно министарство:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Седиште и адреса:

Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд

Веб сајт:

www.srbijasume.rs