Delatnosti

Delatnost Javnog preduzeća za gazdovanje šumama ,,Srbijašume“ utvrđena je Zakonom o šumama i Statutom Javnog preduzeća.

Preduzeće je osnovano sa ciljem da gazduje šumama u državnoj svojini u skladu sa principima održivog gazdovanja šumama.

Zakonom utvrđene delatnosti Preduzeća su:

  • gajenje, održavanje i obnova šuma i rekonstrukcija degradiranih šuma;
  • gazdovanje državnim šumama i lovištima posebne namene;
  • stručno savetodavni poslovi u šumama sopstvenika;
  • upravljanje zaštićenim područjima;
  • upravljanje ribarskim područjima;
  • projektovanje i izgradnja šumskih saobraćajnica;
  • izrada programa, projekata i osnova gazdovanja šumama;
  • trgovina na veliko i malo;
  • istraživački rad i
  • lovni, ribolovni, seoski i ekoturizam.