Прописи

Правилник о начину организовања лова у ловиштима којима газдује Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, можете преузети овде.

Правилник о поступању са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима у ловиштима којим газдује Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, можете преузети овде.

Правилник о стручној и ловочуварској служби Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, можете преузети овде.

Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и начину утврђивања штете, можете преузети овде.