Zaštita životne sredine

Šume imaju neprocenjiv značaj za očuvanje životne sredine. One štite životnu sredinu od zagađivanja i u izvesnom smislu su, njihov tvorac, zaštitnik i stabilizator. Veća šumovitost daje bolji kvalitet vazduha, jer šuma samo na jednom hektaru proizvede oko 800 tona kiseonika godišnje.

Osim toga, šume su važan faktor stabilnosti klimatskih elemenata i pojava u prirodi. Šuma jonizuje vazduh i prečišćava ga od prašine. Za godinu dana jedan hektar četinarske šume filtrira 30 do 35 tona prašine, a na hektaru lišćarske šume se za godinu dana filtrira 50 do 76 tona prašine.

Od šuma zavise i drugi egzistencijalni prirodni resursi, kao što je voda. Šume utiču na količinu i raspored padavina, protok vode u prirodi, formiranje izvorišta, kvalitet i količinu vode. Samo jedan hektar bukove šume zadrži oko 500 tona vode.

Zaštita životne sredine podrazumeva utvrđivanje svih negativnih uticaja koji dovode do promena, sa ciljem sprečavanja degradacije, zagađivanja, uništavanja, kao i prekomernog trošenja sirovina. To zahteva preduzimanje niza zakonskih, tehničkih i tehnoloških mera koje na najbolji način mogu da spreče uzroke, ublaže ili otklone posledice u životnoj sredini. Prioriteti u zaštiti životne sredine su dugoročno upravljanje prirodnim resursima, zemljištem, vodom, predelima, sa integralnim pristupom u borbi protiv zagađivanja i prevenciji stvaranja otpada, redukciji potrošnje energije naročito iz neobnovljivih izvora, unapređenje upravljanja i razvoj efikasnih i čistih načina transporta i proizvodnje.

Osnovni princip na kome se zasniva sprovođenje politike zaštite životne sredine je princip predostrožnosti i prevencije. Naime, svaka aktivnost mora biti planirana i sprovedena na način da prouzrokuje najmanju moguću promenu u životnoj sredini i da predstavlja najmanji rizik po zdravlje ljudi i životinja, smanji opterećenje prostora i potrošnju sirovina i energije.

Zaštita životne sredine je sastavni deo strategije efikasnog poslovanja Javnog preduzeća „Srbijašume“. Politika zaštite životne sredine sprovodi se upravljanjem prirodnim resursima na principima održivog razvoja. Sve aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine sprovode se uz poštovanje zakonski definisanih procedura, primenu preventivnih mera, uvođenje inovativnih pristupa i podizanje ekološke svesti na nivou planiranja, projektovanja, kao i tokom izvođenja radova u šumarstvu. Ove aktivnosti realizuju se kroz srednjoročne i godišnje planove u skladu sa poslovnom politikom Preduzeća i Strategijom zaštite životne sredine.