Zaštita šuma od požara

Šumski požari izazivaju najveće ekološke i ekonomske katastrofe koje mogu da zadese šumske ekosisteme, a predstavljaju veoma ozbiljan i uvek aktuelan društveni, privredni i ekološki problem.

Šumski požari pretvaraju čitave predele u pustoš, uništavaju biodiverzitet imaju negativne posledice na životnu sredinu čitavih područja nanoseći neprocenjivo veliku štetu.

Statistika alarmantno upozorava da je čovek u preko 95% slučajeva uzročnik pojave šumskih požara. Nehat i nepažnja su najčešći uzročnik izazivanja šumskih požara.

Sprovodeći preventivne mere zaštite šuma od požara, JP „Srbijašume“ posebnu pažnju usmerava na izgradnju vodozahvata i osmatračnica, kao i održavanje postojećih i izgradnju novih protivpožarnih pruga, koje imaju nezamenljivu ulogu u prevenciji, ali i obezbeđivanju brze reakcije i dostupnosti prilikom akcije gašenja šumskih požara.

U cilju prevencije svake godine JP „Srbijašume“ edukuje lokalno stanovništvo i vrši se apel putem medija na povećanu pažnju i opreznost stanovništva kada su u pitanju šumski požari, a u kritičnim periodima JP „Srbijašume“ sprovodi i aktivna i pasivna dežurstva u cilju prevencije i rane detekcije požara.