Glavne vrste šumskog drveća

U ukupnoj drvnoj zapremini kojom gazduje JP „Srbijašume“ preovladavaju lišćarske u odnosu na četinarske vrste u odnosu 81% prema 19%. Od lišćarskih vrsta najzastupljenije su bukva i hrastovi, dok su od četinarskih vrsta najzastupljenije smrča i jela i beli i crni bor.

1. Odnos lišćara i četinara u ukupnoj zapremini

LišćariČetinariUkupna zapremina
105.863.321,4 m325.307.143,2 m3131.170.464,4 m3
81%19%100%


 

2. Struktura zapremine po vrstama drveća

Bukva80.747.990,4 m362%
Hrastovi16.907.293,1 m313%
Ostali tvrdi lišćari6.107.555,9 m35%
Meki lišćari2.100.482,0 m32%
Smrča i jela13.445.906,6 m310%
Beli i crni bor11.016.658,5 m38%
Ostali četinari844.578,1 m31%
Ukupno131.170.464,6 m3100%

 

3. Struktura zapreminskog prirasta po vrstama drveća

Bukva1.804.292,2 m352%
Hrastovi473.168,6 m314%
Ostali tvrdi lišćari179.893,3 m35%
Meki lišćari78.164,2 m32%
Smrča i jela407.127,9 m312%
Beli i crni bor488.237,5 m314%
Ostali četinari42.004,9 m31%
Ukupno3.472.888,6 m3100%

*stanje šumskog fonda na dan 01.01.2019. godine