Glavne vrste šumskog drveća

U ukupnoj drvnoj zapremini kojom gazduje JP „Srbijašume“ preovladavaju lišćarske u odnosu na četinarske vrste u odnosu 81% prema 19%. Od lišćarskih vrsta najzastupljenije su bukva i hrastovi, dok su od četinarskih vrsta najzastupljenije smrča i jela i beli i crni bor.

1. Odnos lišćara i četinara u ukupnoj zapremini

LišćariČetinariUkupna zapremina
106.980.231,3 m325.791.147,9 m3132.771.379,2 m3
81%19%100%


 

2. Struktura zapremine po vrstama drveća

Bukva81.412.261,9 m362%
Hrastovi17.089.035,7 m313%
Ostali tvrdi lišćari6.289.240,0 m35%
Meki lišćari2.189.693,7 m32%
Smrča i jela13.757.149,5 m310%
Beli i crni bor11.191.266,3 m38%
Ostali četinari842.732,1 m31%
Ukupno132.771.379,2 m3100%

 

3. Struktura zapreminskog prirasta po vrstama drveća

Bukva1.814.019,2 m352%
Hrastovi474.618,8 m314%
Ostali tvrdi lišćari184.902,0 m35%
Meki lišćari79.158,7 m32%
Smrča i jela413.469,2 m312%
Beli i crni bor489.136,6 m314%
Ostali četinari41.803,0 m31%
Ukupno3.497.107,5 m3100%

*stanje šumskog fonda na dan 01.01.2021. godine