Glavne vrste šumskog drveća

U ukupnoj drvnoj zapremini kojom gazduje JP „Srbijašume“ preovladavaju lišćarske u odnosu na četinarske vrste u odnosu 81% prema 19%. Od lišćarskih vrsta najzastupljenije su bukva i hrastovi, dok su od četinarskih vrsta najzastupljenije smrča i jela i beli i crni bor.

1. Odnos lišćara i četinara u ukupnoj zapremini

Lišćari Četinari Ukupna zapremina
105.374.187,0 m3 24.729.872,2 m3 130.104.059,2 m3
81% 19% 100%


 

2. Struktura zapremine po vrstama drveća

Bukva 80.736.388,1 m3 62%
Hrastovi 16.629.712,9 m3 13%
Ostali tvrdi lišćari 5.956.536,9 m3 5%
Meki lišćari 2.051.549,1 m3 2%
Smrča i jela 13.164.602,3 m3 10%
Beli i crni bor 10.747.649,7 m3 8%
Ostali četinari 817.620,2 m3 1%
Ukupno 130.104.059,2 m3 100%

 

3. Struktura zapreminskog prirasta po vrstama drveća

Bukva 1.810.107,5 m3 52%
Hrastovi 467.247,0 m3 14%
Ostali tvrdi lišćari 175.773,0 m3 5%
Meki lišćari 76.962,8 m3 2%
Smrča i jela 402.607,9 m3 12%
Beli i crni bor 484.954,4 m3 14%
Ostali četinari 41.456,4 m3 1%
Ukupno 3.459.109,0 m3 100%

*stanje šumskog fonda na dan 01.01.2019. godine