Главне врсте шумског дрвећа

У укупној дрвној запремини којом газдује ЈП „Србијашуме“ преовладавају лишћарске у односу на четинарске врсте у односу 81% према 19%. Од лишћарских врста најзаступљеније су буква и храстови, док су од четинарских врста најзаступљеније смрча и јела и бели и црни бор.

1. Однос лишћара и четинара у укупној запремини

Лишћари Четинари Укупна запремина
106.980.231,3 m3 25.791.147,9 m3 132.771.379,2 m3
81% 19% 100%


 

2. Структура запремине по врстама дрвећа

Буква 81.412.261,9 m3 62%
Храстови 17.089.035,7 m3 13%
Остали тврди лишћари 6.289.240,0 m3 5%
Меки лишћари 2.189.693,7 m3 2%
Смрча и јела 13.757.149,5 m3 10%
Бели и црни бор 11.191.266,3 m3 8%
Остали четинари 842.732,1 m3 1%
Укупно 132.771.379,2 m3 100%

 

3. Структура запреминског прираста по врстама дрвећа

Буква 1.814.019,2 m3 52%
Храстови 474.618,8 m3 14%
Остали тврди лишћари 184.902,0 m3 5%
Меки лишћари 79.158,7 m3 2%
Смрча и јела 413.469,2 m3 12%
Бели и црни бор 489.136,6 m3 14%
Остали четинари 41.803,0 m3 1%
Укупно 3.497.107,5 m3 100%

*стање шумског фонда на дан 01.01.2021. године