Главне врсте шумског дрвећа

У укупној дрвној запремини којом газдује ЈП „Србијашуме“ преовладавају лишћарске у односу на четинарске врсте у односу 80% према 20%. Од лишћарских врста најзаступљеније су буква и храстови, док су од четинарских врста најзаступљеније смрча и јела и бели и црни бор.

1. Однос лишћара и четинара у укупној запремини

Лишћари Четинари Укупна запремина
108.332.397,5 m3 27.444.481,2 m3 135.776.878,7 m3
80% 20% 100%


 

2. Структура запремине по врстама дрвећа

Буква 82.390,598,6 m3 61%
Храстови 17,323,797,1 m3 13%
Остали тврди лишћари 7,034,425,2 m3 5%
Меки лишћари 1,583,576,5 m3 1%
Смрча и јела 14.574.535,7 m3 11%
Бели, црни бор и остали четинари 12,869,945,6 m3 9%
Укупно 135,776,878,7 m3 100%

 

3. Структура запреминског прираста по врстама дрвећа

Буква 1.788.733,4 m3 51%
Храстови 469.209,0 m3 13%
Остали тврди лишћари 204.410,3 m3 6%
Меки лишћари 59.532,2 m3 2%
Смрча и јела 429.035,9 m3 12%
Бели, црни бор и остали четинари 535.591,8 m3 15%
Укупно 3.486.512,6 m3 100%

*стање шумског фонда на дан 01.03.2024. године