Коришћење шума

Коришћење шума подразумева радове на сечи дозначених стабала, изради дрвних сортимената, извозу и превозу шумских дрвних сортимената, изградњи шумских комуникација (шумских камионских путева и тракторских влака), као и објеката путне инфраструктуре (мостови, армиранобетонски и плочасти пропусти и др.).

Коришћењем шумских ресурса тржишно се валоризују сви радови газдовања шумама, превасходно узгојни, кроз рационално управљање шумским ресурсима.

Планирани обим коришћења шума и његова квалитативна структура условљен је стањем шума, степеном отворености шума шумским путевима, стањем на тржишту дрвета, капацитетима за коришћење шума и др. Максимални дозвољени обим коришћења шума, у циљу обезбеђења трајности њиховог коришћења, утврђен је на основу спроведених састојинских инвентура шума и калкулација приноса.

Производња дрвних сортимената

Производња дрвних сортимената, у економском смислу, представља најважнију основну делатност Предузећа. Годишњи обим производње дрвних сортимената планира се на основу усвојених Основа газдовања шумама (десетогодишњих оперативних планова) на које је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме. Производња дрвних сортимената на нивоу Предузећа бележи раст из године у годину и тренутни ниво производње износи нешто више од 1.450.000 m3 нето дрвних сортимената годишње, од чега око 530.000 m3 трупаца и осталог техничког дрвета и 920.000 m3 просторног дрвета.