Korišćenje šuma

Korišćenje šuma podrazumeva radove na seči doznačenih stabala, izradi drvnih sortimenata, izvozu i prevozu šumskih drvnih sortimenata, izgradnji šumskih komunikacija (šumskih kamionskih puteva i traktorskih vlaka), kao i objekata putne infrastrukture (mostovi, armiranobetonski i pločasti propusti i dr.).

Korišćenjem šumskih resursa tržišno se valorizuju svi radovi gazdovanja šumama, prevashodno uzgojni, kroz racionalno upravljanje šumskim resursima.

Planirani obim korišćenja šuma i njegova kvalitativna struktura uslovljen je stanjem šuma, stepenom otvorenosti šuma šumskim putevima, stanjem na tržištu drveta, kapacitetima za korišćenje šuma i dr. Maksimalni dozvoljeni obim korišćenja šuma, u cilju obezbeđenja trajnosti njihovog korišćenja, utvrđen je na osnovu sprovedenih sastojinskih inventura šuma i kalkulacija prinosa.

Proizvodnja drvnih sortimenata

Proizvodnja drvnih sortimenata, u ekonomskom smislu, predstavlja najvažniju osnovnu delatnost Preduzeća. Godišnji obim proizvodnje drvnih sortimenata planira se na osnovu usvojenih Osnova gazdovanja šumama (desetogodišnjih operativnih planova) na koje je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume. Proizvodnja drvnih sortimenata na nivou Preduzeća beleži rast iz godine u godinu i trenutni nivo proizvodnje iznosi nešto više od 1.450.000 m3 neto drvnih sortimenata godišnje, od čega oko 530.000 m3 trupaca i ostalog tehničkog drveta i 920.000 m3 prostornog drveta.