Ostali resursi

Dugoročni cilj Preduzeća je održivo korišćenje svih potencijala šuma, uključujući nedrvne šumske proizvode, u količinama koje su predviđene Uredbom o stavljanju pod kontrolu ko­rišćenja i prometa divlje flore i faune. Korišćenje potencijala ostalih resursa je u funk­ciji povećanja prihoda Preduzeća, ali i podizanja kvaliteta života lokalnog stanovništva. Aktivnosti u ovoj oblasti će se obavljati angažovanjem lokalne radne snage. Preduzeće će u okviru ovih poslova raditi na razvoju otkupne mreže, izgradnji kapaciteta za skladištenje i preradu, kao i edukaciji stanovništva u cilju obezbeđivanja održivog korišćenja nedrvnih šumskih proizvoda.

Poseban akcenat će se dati na aktivnosti na proizvodnji i plasmanu nedrvnih proiz­voda koji su poreklom iz zaštićenih područja, u cilju formiranja posebnih brendova koji će doprineti popularizaciji Preduzeća.