Gajenje šuma

Gajenje šuma predstavlja osnovnu delatnost Preduzeća koja obuhvata postupak stručnog i planskog sprovođenja mera obnavljanja, nege i podizanja novih šuma, kao i proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala.

Strateški ciljevi Preduzeća u oblasti gajenja šuma, dugoročnog karaktera, su: unapređenje stanja postojećih šuma i povećanje površine pod šumom.

Mere za postizanje planski definisanih ciljeva gajenja šuma su: povećanje površine pod šumama pošumljavanjem šumskog zemljišta i površina na kojima je ekonomski i ekološki opravdano gajiti šumu; unapređenje tehnologije osnivanja novih šuma, smanjivanja šteta od divljači na njima i smanjenje štetnog dejstva korova, povećanje produktivnosti, racionalno korišćenje ukupnog proizvodnog potencijala šumskih područja; unapređenje i popravka zatečenog stanja šuma uzgojnim merama, podržavanje procesa obnavljanja zrelih šuma, sprovođenjem svih pomoćnih mera pri osnivanju novih šuma i kod prirodnog i veštačkog obnavljanja šuma, obezbeđivanjem trajnosti proizvodnje i kontinuiteta prinosa, očuvanjem i povećanjem vrednosti šuma uz istovremeno intenziviranje svih ostalih funkcija šuma.

Na nivou Preduzeća radovi na gajenju šuma prosečno godišnje se izvode na površini od oko 45.500 ha (godišnji prosek za period 2003-2018. godine), od toga pošumljavanje na oko 1.400 ha, prirodno obnavljanje na oko 7.700 ha (u 2018. godini 9.495 ha), nega šuma na oko 35.100 ha i pomoćne mere na oko 1.300 ha.

Doznaka stabala za seču

Proizvodnji drvnih sortimeneta prethodi doznaka stabala za seču, koja predstavlja najvažniji posao u gajenju šuma i šumarstvu uopšte i podrazumeva odabiranje, obeležavanje i evidentiranje stabala za seču.

Cilj Preduzeća u oblasti pripreme proizvodnje je unapređenje rada na doznaci stabala za seču, uz obezbeđenje stručnih kadrova i materijalno-tehničkih kapaciteta.

Doznaka stabala za seču, na nivou Preduzeća prosečno godišnje se izvrši na oko 36.500 ha, pri čemu se doznači oko 1.450.000 m3 bruto drvne zapremine (godišnji prosek za period 2003-2018. godine), sa trendom rasta koji je posebno izražen u poslednjih nekoliko godina (u 2018. godini doznačeno 1.683.870 m3 bruto drvne zapremine).