Upravljanje ribarskim područjima

Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda uređuje se upravljanje ribljim fondom u ribolovnim vodama kroz zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda, kao dobra od opšteg interesa u državnoj svojini.

JP „Srbijašume“ ustupljena su na korišćenje sledeća ribarska područja: „Beograd“, „Dunav“ i „Mlava“.

Po osnovu starateljstva nad zaštićenim područjima JP „Srbijašume“ je korisnik sledećih ribarskih područja: „Jelašnička klisura“, „Sićevačka klisura“, „Lepterija-Sokograd“, „Lazarev kanjon“, „Golija“, „Stara planina“, „Jerma“, „Zlatibor“ i „Radan“.

Upravljanje ribljim fondom u JP „Srbijašume“ vrši se u skladu sa principom održivog korišćenja, koje doprinosi očuvanju diverziteta ihtiofaune i ekološkog integriteta vodenih ekosistema preko realizacije Programa upravljanja ribarskim područjem i Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem.

Programima su definisane mere koje je korisnik obavezan da realizuje u cilju što odgovornije zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda.

Strateški ciljevi upravljanja ribarskim područjima su:

  1. Održivo korišćenje ribljeg fonda kroz primenu mera zaštite kojima se obezbeđuje ista struktura i stopa njegovog korišćenja u dužem vremenskom periodu;
  2. Unapređenje ribolova kroz poboljšano gazdovanje ribljim resursima radi razvoja i promovisanja ribolovnog turizma (na ribarskim područjima i u okviru zaštićenih područja);
  3. Održivo korišćenje ribljeg fonda u okviru zaštićenih područja;
  4. Proizvodnja i ponuda autohtonih vrsta riblje mlađi na ekonomskim principima u uslovima koji u najvećoj mogućoj meri odgovaraju uslovima u rekama kao prirodnim staništima stavljanjem reprocentra u funkciju kroz primenu novih tehnoloških postupaka u saradnji sa naučno-stručnim institucijama.