Centar za doradu šumskog semena

Lokacija

U okviru Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ posluje Centar za doradu semena šumskih vrsta drveća (Semenski centar), koji se nalazi u Požegi, ŠG Užice. Po svom geografskom položaju Centar za doradu semena šumskih vrsta drveća nalazi se između Golije, Zlatibora i Tare, gde se nalazi i veliki broj semenskih sastojina, pre svega četinarskih vrsta šumskog drveća. Centar za doradu semena šumskih vrsta drveća je u neposrednoj blizini puta Čačak – Užice i pruge Beograd – Bar, čime je obezbeđena dobra saobraćajna povezanost sa semenskim bazama i centrima za plasman šumskog semena i sadnog materijala.

Tehnološka opremljenost i kapacitet

Centar za šumsko seme je tehnološki opremljen najsavremenijom opremom, koja se koristi u svetu. Predstavlja najkvalitetniju fabriku u jugoistočnoj Evropi, za doradu i skladištenje šumskog semena. Primena savremene tehnologije obezbeđuje proizvodnju semena visokog kvaliteta, kao i skladištenje semena u dužem vremenskom periodu uz očuvanje visokog procenta klijavosti i energije klijanja.

Moderan objekat, koji je projektovan u skladu sa zahtevima dorade i savremena oprema, omogućavaju neprekidan tok procesa:

  • prijem nedorađenog semena i šišarica na liniju za čišćenje;
  • trušenje;
  • vlažno obeskriljavanje;
  • ekstrakciju semena;
  • sušenje;
  • kalibriranje;
  • uklanjanje šturog semena;
  • tretiranje i
  • skladištenje u hladnjačama.

U Centru za šumsko seme postoji laboratorija sa uređajima za kontrolu procenta vlage i klijavosti dorađenog semena.

Kapacitet Centra za šumsko seme omogućava prijem i doradu celokupne količine šišarica, koje se u Republici Srbiji sakupe u godini punog uroda, kao i pružanje usluga dorade šumskog semena susednim zemljama.

Naučno edukativna funkcija

U sklopu Centra za šumsko seme, na površini od 18,4 ha nalazi se proizvodno – eksperimentalni rasadnik, koji se bavi proizvodnjom šumskog i hortikulturnog sadnog materijala. Centar za šumsko seme i rasadnik omogućavaju da se na jednom mestu, vidi celokupni proces proizvodnje reproduktivnog materijala, od semena do odrasle sadnice, spremne za sadnju.

Ovo je jedan od glavnih razloga, što je u Centru za šumsko seme od njegovog osnivanja 2007. godine do današnjih dana organizovan veliki broj edukativnih poseta, koje afirmišu naše Preduzeće i postavljaju pred nas obavezu da i dalje ulažemo u proizvodnju kvalitetnog semena i pratimo savremene trendove u ovoj oblasti.

Moderna zgrada u koju je smešten Centar za šumsko seme, raspolaže salom za sastanke i održavanje seminara.

Kontakt telefon: 031/811-435