Opšti rezervati prirode

Područja neizmenjenih prirodnih odlika sa reprezentativnim prirodnim ekosistemima štite se kao strogi rezervati prirode, odnosno područja sa neizmenjenom, ili neznatno izmenjenom prirodom od naročitog značaja zbog jedinstvenosti, retkosti ili reprezentativnosti, a koja obuhvataju staništa ugroženih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, bez naselja ili sa retkim naseljima u kojima čovek živi usklađeno sa prirodom, štite se kao specijalni rezervati prirode (član 29 Zakona o zaštiti prirode „Sl. gl. RS“, broj 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka 14/16 i 95/18 – dr. zakon).

Opšti rezervat prirode „Vinatovača“

Upravljanje ORP „Vinatovača“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Južni Kučaj“ iz Despotovca.

Nalazi se na području opštine Despotovac, katastarske opštine Strmosten. Prema Uredbi o zaštiti Opšteg rezervata prirode „Vinatovača“, deo područja bukovih šuma Gornje Resave (Fagetum moesiaca montanum serbicum Rud.) stavljen je pod zaštitu kao prirodno dobro od izuzetnog značaja.

Opšti rezervat prirode „Vinatovča“ stavljen je pod zaštitu radi očuvanja izuzetno retkih primeraka šuma, Fagetum montanum serbicum Rud., prašumskog karaktera, sa svojstvenim fenomenom – zdravim i vitalnim stablima koja dostižu visinu preko 40 m, prsnog prečnika preko 100 cm i starosti više od 200 godina.

Opšti rezervat prirode „Bukovo“

Upravljanje ORP „Bukovo“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Timočke šume“ iz Boljevca.

Nalazi se na području opštine Negotin, katastarske opštine Negotin. Prema Uredbi o zaštiti Opšteg rezervata prirode „Bukovo“, deo područja  bukovih šuma u mestu Bukovo kod Negotina stavljen je pod zaštitu kao prirodno dobro od velikog značaja.

Opšti rezervat prirode „Bukovo“ stavljen je pod zaštitu radi očuvanja polidominantne mešovite brdske šumske zajednice reliktnog karaktera, sa dominacijom bukve i oraha (Fagetum submontanum sillicicolum mixtum juglandetosum) i radi očuvanja staništa mezijske bukve na nadmorskoj visini od 70 m, što je najniža visinska granica rasprostranjenja u Republici Srbiji, da bi se u interesu nauke, obrazovanja i kulture očuvala refugijalnost staništa sa specifičnom mikroklimom, raznovrsnost drvenastih vrsta, biljnog i životinjskog sveta, a posebno tercijarne reliktne vrste oraha (Juglans regia) i klokočike (Staphilea pinata).

Rezervat prirode „Prokop“

Upravljanje RP „Prokop“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Rasina“ iz Kruševca.

Nalazi se na području opštine Kruševac, katastarske opštine Buci. Prema Uredbi o zaštiti Rezervata prirode „Prokop“, deo područja  planine Veliki Jastrebac, na mestu zvanom Prokop, stavljen je pod zaštitu kao zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja.

Rezervat prirode „Prokop“ stavljen je pod zaštitu da bi se očuvala izvorna šumska zajednica breze (Betula verrucosae) starosti do 70 godina, mešovita šumska zajednica breze i planinske bukve (Betuletum verrucosae fagetosum), šumska zajednica planinske bukve i breze (Betulo-Fagetum moesiacae montanum), kao i šumska zajednica planinske bukve (Fagetum moesiacae montanum) i da bi se očuvala staništa prirodnih retkosti, naročito: riđi šumski mrav, mišar, šumska sova, kratkokljuni puzić, šareni daždevnjak, jež, veverica, sivi puh i dr., a u interesu nauke, obrazovanja i kulture.

Opšti rezervat prirode „Danilova kosa“

Upravljanje RP „Prokop“ ostvaruje se preko Šumskog gazdinstva „Rasina“ iz Kruševca.

Nalazi se na području opštine Kruševac, katastarske opštine Buci. Prema Uredbi o zaštiti Rezervata prirode „Prokop“, deo područja  planine Veliki Jastrebac, na mestu zvanom Prokop, stavljen je pod zaštitu kao zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja.

Rezervat prirode „Prokop“ stavljen je pod zaštitu da bi se očuvala izvorna šumska zajednica breze (Betula verrucosae) starosti do 70 godina, mešovita šumska zajednica breze i planinske bukve (Betuletum verrucosae fagetosum), šumska zajednica planinske bukve i breze (Betulo-Fagetum moesiacae montanum), kao i šumska zajednica planinske bukve (Fagetum moesiacae montanum) i da bi se očuvala staništa prirodnih retkosti, naročito: riđi šumski mrav, mišar, šumska sova, kratkokljuni puzić, šareni daždevnjak, jež, veverica, sivi puh i dr., a u interesu nauke, obrazovanja i kulture.