Пријем захтева за дознаку у шумама сопственика – физичких лица

Обавештавамо грађане да ће се пријем захтева за дознаку у шумама сопственика – физичких лица, током трајања ванредног стања у Републици Србији, у свим Шумским газдинствима и Шумским управама вршити у складу са мерама и препорукама Владе Републике Србије. Захтеви за дознаку се могу подносити лично, електронским путем, телефонским путем или подношењем захтева стручном лицу на терену, у зависности од начина организације рада надлежног Шумског газдинства у условима ванредног стања.

Рок за подношење захтева за дознаку у коме се неће наплаћивати накнада за ванредни излазак на терен ради вршења дознаке у шумама сопственика, продужава се до 30.06.2020. године.

Према одредбама за рад у шумама сопственика у ЈП „Србијашуме“, које су ступиле на снагу почетком 2020. године, приликом подношења захтева за дознаку није потребно достављати лист непокретности, односно потребно је доставити на увид само личну карту. Уколико се катастарска парцела за коју се подноси захтев не води на подносиоца захтева, потребно је приложити и одговарајући документ ради утврђивања власништва над шумом на коју се односи захтев за дознаку.