Zaštita šuma

Zaštita šuma obuhvata sistem mera i aktivnosti koje se sprovode radi sprečavanja, suzbijanja i otklanjanja posledica štetnog dejstva biljnih bolesti, insekata, glodara, divljači, stoke, čoveka, požara, drugih elementarnih nepogoda, kao i drugih biotičkih i abiotičkih činilaca.

U okviru zaštite šuma JP „Srbijašume“ kontinuirano radi na primeni i usavršavanju metoda preventivne i represivne zaštite. S obzirom na sve intenzivnije uticaje različitih faktora, a pre svega negativnih uticaj klimatskih promena na stanje šumskih ekosistema, preventivna zaštita sprovođenjem različitih mera predstavlja jedan od prioritetnih strateških ciljeva JP „Srbijašume“.

Edukacijama i stalno stručno usavršavanje zaposlenih na poslovima zaštite šuma, putem radionica i seminarima, takođe predstavlja veoma važan segment koji se sprovoditi u saradnji sa nadležnim naučnim i obrazovnim institucijama.

Zaštita šuma od biljnih bolesti i štetočina

Stalni monitoring zdravstvenog stanja šuma zahteva primenu i usavršavanje metoda praćenja i kontrole prisustva ekonomskih važnih štetočina u šumama u saradnji sa nosiocima Izveštajno dijagnozno – prognozne službe u oblasti zaštite šuma. Zaštita šumskih ekosistema sprovodi se primenom metoda integralne zaštite šuma.

Zaštita šuma od biljnih bolesti i štetočina, a nakon utvrđivanja prisustva štetnih organizama i bolesti vrši se primenom različitih represivnih mera.

U četinarskim šumama se vrši kontrola brojnosti i suzbijanja potkornjaka postavljanjem feromonskih klopki i lovnih stabala, dok se u sastojinama smrče, jele i borova sprovode mere zaštite protiv gljive truležnice Heterobasidion annosum.

U lišćarskim šumama redovno se prati zdravstveno stanje šuma, utvrđuje se prisustvo ranih hrastovih defolijatora, vrše se redovni pregled šuma u cilju praćenja brojnosti gubarevih legala metodom oglednih površina (stalnih i privremenih), kao i maršutnim metodom. U topolovim zasadima se sprovodi zaštita protiv gljive Dotichiza populea, kao i zaštita zasada protiv velike topoline buba listare (Melasoma populi) i malog topolinog staklokrilca (Parenthrene tabaniformis Rott.), dok se u sastojinama hrastova sprovede mere zaštite protiv pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl) i dr.