Kontrola prometa drvnih sortimenata

U saradnji sa Republičkom šumarskom inspekcijom i Saobraćajnom policijom MUP-a, JP „Srbijašume“ vrši redovne kontrole prometa drvnih sortimenata, a na osnovu člana 41 Zakona o šumama, koji definiše ovlašćenja i dužnost čuvara šuma da pregleda sve vrste vozila kojima se drvo prevozi i sve vrste tovara kojima se drvo prenosi u cilju pronalaska predmeta krivičnog dela ili prekršaja, kao i dokumentaciju koja prati drvo u prometu (propratnicu i otpremnicu) i člana 60 Zakona o šumama kojim se propisuje promet posečenog drveta, kojim je zabranjeno da se posečeno drvo iz šume i šumsko drveće koje potiče sa površine koja se u smislu ovog zakona ne smatra šumom, stavlja u promet (kupuje, prodaje, poklanja, skladišti i prevozi saobraćajnim sredstvima), dok se ne žigoše šumskim žigom i izda propratnica, odnosno otpremnica, koja prati drvo u prometu.