Čuvarska služba

U skladu sa članom 39 Zakona o šumama JP „Srbijašume“ čuva šume u državnoj svojini radi zaštite od protivpravnog prisvajanja, korišćenja, uništavanja i drugih nezakonitih radnji (odlaganje otpadnih i otrovnih štetnih materija, zagađivanje šuma, uništavanje graničnih znakova i oznaka i drugo).

U cilju zaštite šuma JP „Srbijašume“ organizuje službu čuvanja šuma, a zavisno od površine šuma kojima gazduje, karakteristika terena i drugih uslova.

Čuvanje šuma organizuje se u šumskim gazdinstvima odnosno šumskim upravama po šumskim rejonima. Pod šumskim rejonom podrazumeva se deo šumskog kompleksa u okviru gazdinskih jedinice za koji je zadužen čuvar šuma.

Čuvar šuma ima status službenog lica.