Строги резерват природе "Зеленика"

Строги резерват природе "Зеленика" стављен се под заштиту да би се очувало шумско подручја Јелове Горе и станиште аутохтоне заједнице реликтне врсте зеленике (Ilex aquifolium) обрасло шумом брдске букве Fagetum moesiace montanum ilicetosum.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Ужице
Строги резерват природе
19.08.2015.
друга
Ужице
0,45
0,45
0
0