Споменик природе "Прерасти у кањону Вратне"

Подручје Споменика природе "Прерасти у кањону Вратне" стављен је под заштиту ради очувања специфичне шумске вегетације, мешовитог сложеног састава који карактерише присуство терцијарних и ендемореликата, као и због изузетне фаунистичке разноврсности. Споменик природе "Прерасти у кањону Вратне" представља јединствен облик подземне и површинске крашке морфологије настало локалним понирањем речног тока и урушавањем делова таванице речне пећине. Над реком Вратном, на дужини од свега 3 км формирана су три природна камена моста-прерасти: Сува прераст, Велика прераст и Мала прераст. Сува прераст је импозантан камени мост висок 20 м, ширине 15 м, са сводом дужине (дебљине) 34 м, настао понирањем реке Вратне кроз врат долинског (укљештеног) меандра. Велика прераст је тунелског облика, дужине 45 м, висине 26 м, а ширине од 23 м до 33 м. Дуж зидова и таванице налази се знатан број отвора пећинских канала од којих највећи и најдужи у десном зиду ове прерасти представља прави пећински систем-лавиринт канала у различитим нивоима и висинама, испитане дужине 240 м, са висинском разликом од 60 м. Витки лук природног каменог моста Мале прерасти висине 34 м, ширине 33 м и дебљине свода 15 м, смештен је 100 м низводно од Велике прерасти и 200 м узводно од манастира Вратна, на најужој тачки излазног дела кањона, изнад хучног тока Вратне.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Бољевац
Споменик природе
11.09.2014.
прва
Неготин
144,75
0
144,75
0