Општи резерват природе "Винатовача"

Ово подручије одликује се веома богатом и разноврсном флором, са изузетно значајним реликтима и полидоминантним заједницама. Чисте букове састојине овог подручија припадају вегетациској зони брдско-планинских мезофилних шума. Резерват "Винатовача" стављен је под заштиту ради очувања изузетно ретких примерака шума (Fagetum moesiaca montanum serbicum, Rud.)- прашумског карактера, са својственим феноменом - здравим и виталним стаблима која достижу висину преко 40 м, прсног пречника преко 100 цм и старости више од 200 година.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Деспотовац
Општи резерват природе
15.03.1995.
прва
Деспотовац
37,43
37,43
0
0