Специјални резерват природе "Изнад Таталије"

Специјални резерват природе "Изнад Таталије" стављен је под заштиту да би се очувало шумско подручја Јелове Горе и станиште аутохтоне заједнице реликтне врсте зеленике (Ilex aquifolium) обрасло шумом брдске букве (Fagetum moesiace montanum ilicetosum).

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Ужице
Специјални резерват природе
19.08.2015.
друга
Бајина Башта
0,80
0,80
0
0