Предео изузетних одлика "Лептерија-Сокоград"

Клисура реке Моравице, усечена је у подножју планине Девице, дужине око 3 км и дубине око 140 метара. Лева страна долине постепено прелази у падине Девице и достиже висину од око 1200 метара. Клисура има кривудаво меандарско пружање са честом појавом импозантних стеновитих одсека. Речно корито Моравице у клисури претежно је стеновитог дна и обала, са мањим слаповима и брзацима раздвојеним вировима. Пре уласка у клисуру, Моравица протиче кроз широку долину са благо нагнутим странама и алувијалном равни ширине до 500 м. У самој клисури налази се значајно флувиоденудационо проширење са леве стране Моравице које носи назив Лептерија. Овај појас релативно блажег терена продужава се низводно до карактеристичног меандра Моравице код локалитета Пећина. Осим Сокограда, културно-историјског споменика од великог значаја, на локалитету Лептерија постоје остаци једнобродне мање цркве са припратом, која је на основу записа бањског лекара Милојка Мир. Дуњића из тридесетих година XX века посвећена Св. Спасу. У непосредној близини је касније постављено обележје за црквиште посвећено Св. Марији. На Лептерији преко реке, налази се стена у којој је природом исклесан лик Богородице са Христом у наручју. Поред културно-историјских добара на овом подручју и пејзажних карактеристика саме клисуре реке Моравице, од великог су значаја површине под шумом, чиста вода и богата и разноврсна флора и фауна. То све нарочито добија на значају због непосредне близине бање и туристичког комплекса.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Ниш
Предео изузетних одлика
05.09.1992.
друга
Сокобања
345,33
0
309,03
36,30