Парк природе "Сићевачка клисура"

О Парку природе "Сићевачка клисура" стара се Јавно предузеће "Србијашуме" послове заштите, развоја и одрживог коришћења обавља преко Шумско газдинство Ниш. Парк природе "Сићевачка клисура" ставља се под заштиту као подручје изузетне биолошке разноврсности и станиште или боравиште великог броја ендемичних, ендемореликтних, реликтних и ретких врста биљака и животиња, као особени пример појаве и међудејства геолошких, геоморфолошких и хидролошких процеса и као предео изражених обележја природне лепоте и успешног споја природе, људских традиционалних делатности и градитељства и културно-историјских споменика. Најатрактивнији део клисуре је грандиозни Градиштански кањон са тесно склопљеним странама, које највећим делом чине вертикалне, степенасто одсечене камене литице. Ширина кањона при дну се углавном своди на речно корито Нишаве. Управо на овим литицама се гнезди један од последњих парова сувог орла у Србији. На излазу из кањона се налази узвишење Облик. Значајно је јер се још само на њему и Јелашничкој клисури налази заједничко станиште два терцијарна реликта и балканска ендемита, српске рамонде (Ramonda serbica) и Наталијине рамонде (Ramonda nathaliae). Биљне врсте које се још срећу у клисури су жалфија (Salvia officinalis) чије је ово највеће и најсеверније налазиште, кошутица или жутилица (Coronilla emerus L.), субмедитеранска врста ретка у Србији, дивљи јоргован (Syringa vulgaris), седефче (Ruta graveolens), мечја леска (Corylus colurna), дивља вишња, итд. На подручју Парка природе "Сићевачка клисура" установљава се режим заштите ИИИ степена на већем делу подручја, површине од 6.555 ха и режим заштите ИИ степена на локалитетима Градиштанског кањона и Вис-Кусаче укупне површине 1.191 ха. Парком природе управља ЈП "Србијашуме", Шумско газдинство "Ниш", Шумска управа "Ниш-Бела Паланка". Старалац у обављању послова заштите и развоја Парка природе "Сићевачка клисура" обезбеђује: обележавање парка природе; унутрашњи ред и чуварску службу; спровођење Програма заштите и развоја; прописаних режима заштите и очувања природног добра; научно-истраживачке, културне, васпитно-образовне, информативно-пропагандне и друге активности.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Ниш
Парк природе
05.05.2000.
друга
Ниш, Бела Паланка
7.746
0
1.191
6.555