Специјални резерват природе "Паљевине"

Специјални резерват природе "Паљевине" ставља се под заштиту да би се очувало једино природно станиште пирамидалног варијетета јеле у Републици Србији и јединствена популација овог таксона. Највећи део резервата обрастао је мешовитом шумом букве, јеле и смрче. Значајно флористичко обележје овог подручја је и присуство тресетница. У границама Специјалног резервата природе "Паљевине", поред потока, на малим површинама, развијена је висока тресава, која као врло осетљив тип екосистема, представља, за заштиту, приоритетни тип станишта. Специјални резерват природе "Паљевине" је прво налазиште врсте Дрyоптерис ремота у Републици Србији.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Ивањица
Специјални резерват природе
01.09.2011.
прва
Сјеница
7,77
0
4,50
3,27