Строги резерват природе "Мустафа"

Строги резерват природе "Мустафа" ставља се под заштиту да би се очувања аутохтона, очувана, полидоминантна, мезофилна шумска заједница мезијске букве и храста китњака на силикатној подлози. Старост шумског комлекса у коме поједина стабла достижу преко 200 година а присуство трулих и шупљих стабала, као и одсуство коришћења шуме погодује бројним врстама птица, посебно врстама из групе детлића.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Кучево
Строги резерват природе
11.09.2014.
прва
Мајданпек
79,64
79,64
0
0