Строги резерват природе "Кукавица"

На источној падини, у централном делу планине Кукавице у висинском дијапазону од око 700-1200 м надморске висине, испод највишег врха Влајна (1442 м), смештен је разерват "Кукавица". Заштићена површина представља једну од најочуванијих високих чистих састојина букве (Fagetum moesiacae serbicum), типа прашуме на територији Србије. Резерват "Кукавица" заштићен је 1980. године. Строги резерват природе "Кукавица", највећи резерват чисте букове шуме (Fagetum moesiacae serbicum Rud.), типа прашуме на територији Србије, ставља се под заштиту ради очувања аутохтоне, спонтано развијене букове шумске заједнице потпуног склопа, повољних станишних услова, са витким стаблима букве старости око 140 година. У вегетацијском појасу од око 500 м, односно висинском дијапазону од 670-1200 м н.в., промена орографских и едафских карактеристика условила појаву више различитих заједница, односно типова букових шума које имају еколошку вредност и биолошку стабилност строго заштићене планинске букове заједнице.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Врање
Строги резерват природе
08.10.2014.
прва
Владичин Хан
75,76
75,76
0
0