Предео изузетних одлика "Камена Гора"

Подручје је стављено под заштиту да би се очувале геоморфолошке, хидрогеолошке и биолошке вредности планинског подручја које је аутентично по дубоким клисурама и мозаичном распореду шумских, ливадских и тресетних заједница које чине овај простор јединственим у овом делу Србије. Камена Гора је планинска површ рашчлањена дубоким клисурама и кањонским долинама већих и мањих водотока. Река Грачаница, са својом клисурастом долином представља геоморфолошко - хидролошки природни феномен. Њене воде су I класе квалитета, што данас представља праву реткост и драгоценост.На крашкој површи Камена Гора постоји већи број пећина и јама - од 100 до 150. Симбол Камене Горе је стабло вишевековног црног бора, атрактивног изгледа - "Свети бор", које доминира простором и чува тајну прошлих времена. У флористичком смислу, најразноврсније и најзначајније области Камене Горе представљене су бочним клисурама Лима са бројним реликтним заједницама и рефугијалним стаништима на кречњачким литицама, стенама и камењарима. Захваљујући специфичној геолошкој подлози и клими, на Каменој Гори су нашле станиште бројне ретке и угрожене биљне врсте – од укупно 473, 22 су ретке и угрожене у флори Србије, а 14 врста је од међународног значаја. Посебну вредност и уједно најосетљивији и најугроженији тип станишта представљају влажне ливаде и тресавице око села Камена Гора, Шајнов крај, Глушчевићи и Гувниште. Шумска вегетација се издваја као вредност и у квалитативном и квантитативном погледу. Шумска вегетација подручја Камене Горе је представљена различитим климазоналним и азоналним заједницама, почев од шума беле јове (Alnetum incanae) око речица, у фрагментима на малим површинама, затим шума китњака (Quercetum montanum), преко планинске шуме букве (Fagetum moesiace montanum) до шума јеле и букве (Piceo-Fago-Abietetum), смрче (Picetum excelsae serbicum), смрче и јеле (Piceo-Abietetum), које доминирају планинским масивом. На појединим ливадским и некадашњим пашњачким површинама као и скорим пожариштима, развијене су и брезове шуме (Populo-Betuletum). Животињски свет се такође одликује завидним диверзитетом – са преко 40 врста сисара, преко 100 врста птица (40% гнездеће орнитофауне у Србији), 15 врста водоземаца и гмизаваца и веома интересантном и још увек рудиментарно проученом троглобионтном фауном. Стога се подручје Камене Горе може издвојити као један од центара свеукупног фаунистичког диверзитета у Србији.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Пријепоље
Предео изузетних одлика
11.09.2014.
друга
Пријепоље
7.762,33
0
1.912,72
5.849,61