Специјални резерват природе "Јерма"

Специјални резерват природе "Јерма" чини јединствен комплекс долина и кречњачких клисура са импозантним литицама, које су изузетне флористичке и фитоценолошке разноврсности са екосистемима са присуством великог броја ендемичних, ендемо-реликтних, ретких и угрожених биљних и животињских врста. Изузетној предеоној разноврсности и лепоти посебну атрактивност дају изразити геоморфолошки облици, бројни спелеолошки објекти, али и интересантни и значајни хидрографски феномени и процеси. На заштићеном подручју је евидентирано 901 биљна врста, што чини 27,5% флоре Србије или 12,5% флоре Балканског полуострва. Флорно богатство чини 77 ендемичних и субендемичних врста. Подручје има и рефугијални карактер што потврђује присуство великог броја дрвенастих и реликтних биљних врста. Најзначајније ендемо-реликтне врсте су панчићев маклен Acer intermedium, дивљи јоргован Syringa vulgaris, српски звончић Edraianthus serbicus и др. На заштићеном подручју је распрострањено 103 врсте биљака које припадају некој категорији угрожености. Најугроженији таксони су венерина влас Adianthum capillus-veneris i Astragalus monspessulanus ssp. illyricus. Од животињских врста на заштићеном подручју је евидентирано 110 врста птица, 25 врста сисара, 11 врста водоземаца и гмизаваца, 18 врста риба, 181 врста лептира, 27 врста пипа, 2 врсте псеудоскорпија и други бескичмењаци. Посебно је значајно присуство већег броја ретких или угрожених заштићених врста птица и сисара. У природном добру живи или се повремено среће 44 врсте птица од међународног и 52 врсте од националног значаја заштите. Најзначајније птице гнездарице с аспекта заштите су прдавац Crex Crex (светски угрожена врста), сури орао Aquila chrysaetos, риђи мишар Buteo rufinus, јаребица камењарка Alectoris graeca, буљина Bubo bubo и др. Међу заштићеним сисарима, најзначајније је присусутво угрожених врста слепих мишева (Rhinolophus ferrumequinum. R. hipoposideros, Myotis myotis), видре Lutra lutra и риса Lynx lynx. На заштићеном подручју срећу се и две ендемичне псеудоскорпије (Roncus sotirovi i Roncus strachor) и два ендемична пећинска бескичмењака (Serboilus lucifugus i Hiloniscus sp.) чија је заштита од међународног значаја.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Пирот
Специјални резерват природе
19.09.2014.
прва
Бабушница
6.994,41
943,17
392,11
5.659,41