Специјални резерват "Јелашничка клисура"

Специјални резерват "Јелашничка клисура" стављен је под заштиту ради очувања станишта природних реткости, ендемо-реликтних врста српске и наталијине рамондије (Ramonda serbica Pancic, Ramonda natalia Pancic), као и 39 мезијских, 20 балканских и шест илирских ендема и субендема и очувања посебне природне вредности коју чини клисура Јелашничке реке са богатим и разноврсном морфолошком орнаментиком.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Ниш
Специјални резерват природе
15.03.1995.
прва
Ниш
115,73
0
115,73
0