Специјални резерват природе "Мала јасенова глава"

Специјални резерват природе "Мала јасенова глава" је подручје са неизмењеном или незнатно измењеном природом, од нарочитог значаја због јединствености, реткости или репрезентативности, а које обухвата станиште угрожене дивље врсте биљака, животиња и гљива, без насеља или са ретким насељима у којима човек живи усклађено са природом, намењено очувању постојећих природних одлика, генског фонда, еколошке равнотеже, праћењу природних појава и процеса, научним истраживањима и образовању, контролисаним посетама и очувању традиционалног начина живота. На целој површини резервата налази се мешовита шумска заједница букве и тисе која представља једну од најбоље очуваних заједница овог типа у Србији.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Бољевац
Специјални резерват природе
01.12.2014.
друга
Бољевац
6,3
0
6,3
0