Резерват природе "Данилова коса"

Резерват природе "Данилова коса" стављен је под заштиту да би се очувала изворна шумска заједница планинске букве (Fagetum montanum serbicum, Rudski), у којој доминира буква са истакнутим примерцима стабала старости преко 200 година, и да би се очувало станиште те заједнице са бројним биљним врстама (зеленика, ребрача, кострика и друге) и врстама птица (црна жуна, краткокљуни пузић, мишар и друге) заштићеним као природне реткости, а у интересу науке, образовања и културе. У Резервату природе "Данилова коса" обезбеђује се научно праћење стања шумске заједнице планинске букве (Fagetum montanum serbicum, Rudski) и еколошких услова станишта, стања популација свих биљних и животињских врста, прикупљање и анализа података о дендрометријским и другим карактеристикама дрвећа и жбуња, предузимање мера заштите од пожара и биљних болести и штеточина јачег интезитета, ограничена посета у циљу образовног рада и приказивања вредности заштићеног природног добра.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Лозница
Општи резерват природе
14.02.2008.
прва
Крупањ
6,73
6,73
0
0