Резерват природе "Буково"

Резерват природе "Буково" стављен је под заштиту ради очувања полидоминантне мешовите брдске шумске заједнице реликтног карактера, са доминацијом букве и ораха (Fagetum submontanum silicicolum mixtum juglandetosum) и ради очувања станишта мезијске букве на надморској висини од 70 метара што је најнижа висинска граница распрострањења у Републици Србији, да би се у интересу науке, образовања и културе очувала рефугијалност станишта са специфичном микроклимом, разноврсност дрвенастих врста, биљног и животињског света, а посебно терцијарне реликтне врсте ораха (Juglans regia) и клокочике (Staphilea pinata) и њихово станиште.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Бољевац
Општи резерват природе
11.08.2007.
друга
Неготин
10,42
10,42
0
0