Заштита шума

Постоје штетни фактори који за кратко време могу да причине изузетно велике штете.

У такве факторе убрајају се шумски пожари који представљају веома озбиљан и увек актуелан друштвени, привредни и еколошки проблем. Шумски пожари претварају читаве пределе у пустош, уништавају животну средину читавих подручја и наносе становништву непроцењиво велику штету. ЈП "Србијашуме", као чувари природе, спроводе, поред осталих послова и мере заштите шуме од пожара. У заштити шума од шумских пожара важно је спречити појаву пожара, брзо их открити и угасити. ЈП "Србијашуме" успешно реализује ове циљеве кроз ефикасну организацију заштите шума од пожара.

Статистика алармантно упозорава да је човек у преко 95% случајева узрочник појаве шумских пожара. Нехат и непажња могу да изазову пожар! Зато је порука ЈП "Србијашуме": МИСЛИТЕ НА ВРЕМЕ!

Покупите опушке од цигарета, угасите ватру испод роштиља, немојте остављати жар!

Омогућите и посетиоцима после вас да уживају у шуми.

Потребно је много година да се шума обнови.

Заштита шума од противправног присвајања и коришћења

Чуварска служба предузећа свакодневно штити шуму од деловања бројних штетних фактора. Под чувањем шума подразумева се заштита шума и шумског земљишта од противправног присвајања и коришћења шума, заштита шума и објеката у шумама од пожара и других противправних радњи, као и заштита дивљачи и ловних објеката у ловиштима и друге имовине којом Предузеће газдује. Чување шума организује се у шумским газдинствима, шумским управама, шумским ревирима и рејонима.

Шумарска служба предузима бројне конкретне радње у случају бесправних сеча. Шуму чува и штити чувар шума, који има својство службеног лица.

ЈП "Србијашуме", у складу са Законом о шумама спроводи мере и активности ради спречавања, сузбијања и отклањања последица штетног дејства биљних болести, инсеката, глодара, дивљачи, стоке, човека, елементарних непогода, као и других биотичких и абиотичких чинилаца.