Политика заштите природе

Очување, заштита, унапређење, промовисање и одрживи развој заштићених подручја представљају приоритетне послове ЈП "Србијашуме".

Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" као највећи управљач заштићених подручја у Србији има обавезу да обезбеди спровођење прописаних режима заштите, контролише њихово поштовање од стране свих корисника заштићеног подручја, усклади планска документа (планове, програме и основе) са актом о заштити и унапреди управљање заштићеним подручјима која су му поверена на управљање од стране Владе Републике Србије, Града Београда и локалних самоуправа.

Доношење прописаних програмских и планских докумената, њихова стручна и друштвена потврда, реализација система финансирања, обезбеђивање стручног кадра и обезбеђивање обучене чуварске службе основне су претпоставке за ефикасно спровођење заштите, развоја и одрживог коришћења заштићених подручја. Могућност коришћења средстава Буџета Републике Србије за заштиту и развој заштићеног подручја је од изузетне важности за ове активности.

Остварење циљева у области заштите и управљања заштићеним подручјем захтева сталну обуку и едукацију запослених на пословима заштите природе, као и унапређење сарадње са надлежним Министарством пољопривреде и заштите животне средине, Заводом за заштиту природе Србије и другим научним и истраживачким организацијама.