У циљу решавања проблема адекватног запошљавања инвалида рада основан је 1997. године део Предузећа Заштитна радионица и заштита на раду са циљем да оспособи инвалиде рада за послове које могу да обављају у посебним погонима и који нису штетни по њихово здравље и стварања једног, пре свега тржишно оријентисаног дела Предузећа, која се бави продајом шумских дрвних сортимената из производног програма свих шумских газдинстава.

Промет дрвних сортимената подразумева и откуп истих од сопственика и намењен је претежно преради, али и извозу у зависности од квалитета. То су, пре свега:

трупци тврдих лишћара (храст, буква, јасен, дивља трешња, орах),

огревно дрво.

Поред тога, Заштитна радионица у Београду преко два стоваришта која су лоцирана у Железнику и Вишњици има могућност да продаје огревно дрво и резану грађу произведену у пиланама Јавног предузећа.