Структура запослених у ЈП "Србијашуме"

Неодређено време (ВСС)


Шумарски инжењери
Дипл. економисти
Дипл. правници
Остале струке
562
83
41
66

Неодређено време (ССС)


Шумарски техничари
Економски техничари
Остале струке
1002
163
265

Неодређено време (ВКВ, КВ)


Шумарски техничари
Остале струке
122
298